Home

Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2009 inzake de communautaire financiële bijdrage voor 2009 aan de nationale programma’s van bepaalde lidstaten voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7424) (2009/811/EG)

Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2009 inzake de communautaire financiële bijdrage voor 2009 aan de nationale programma’s van bepaalde lidstaten voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7424) (2009/811/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht(1), en met name op artikel 24, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 861/2006 is vastgesteld tegen welke voorwaarden de lidstaten een bijdrage van de Gemeenschap kunnen ontvangen voor uitgaven die zij in het kader van hun nationale programma’s voor het verzamelen en beheren van gegevens verrichten.

  2. Deze programma’s moeten worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid(2) en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 665/2008 van de Commissie van 14 juli 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad(3).

  3. België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben hun nationale programma’s voor 2009 en 2010 ingediend overeenkomstig artikel 4, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 199/2008. Deze programma’s zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 199/2008.

  4. Deze lidstaten hebben voor de periode 2009-2010 jaarlijkse begrotingsramingen ingediend overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven van de lidstaten voor de verzameling en het beheer van de basisgegevens over de visserij(4). De Commissie heeft overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 de jaarlijkse begrotingsramingen getoetst aan de overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 199/2008 goedgekeurde nationale programma’s.

  5. Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 dient de Commissie zich voor de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingsraming en het besluit over de jaarlijkse communautaire financiële bijdrage voor elk nationaal programma te houden aan de in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 861/2006 bedoelde procedure en uit te gaan van de resultaten van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 bedoelde evaluatie van de jaarlijkse begrotingsraming.

  6. Krachtens artikel 24, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 861/2006 dient de Commissie een besluit te nemen over het percentage van de financiële bijdrage. Krachtens artikel 16 van die verordening mag de medefinanciering die de Gemeenschap voor het verzamelen van basisgegevens verleent, niet meer bedragen dan 50 % van de subsidiabele uitgaven die de lidstaten voor de uitvoering van een programma voor het verzamelen en beheren van gegevens verrichten. In artikel 24, lid 2, van de reeds genoemde verordening is bepaald dat voorrang moet worden gegeven aan de acties die het meest geschikt zijn om het verzamelen van de voor het GVB benodigde gegevens te verbeteren.

  7. Deze beschikking dient te worden beschouwd als een financieringsbesluit in de zin van artikel 75, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5).

  8. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het maximale totaalbedrag van de communautaire financiële bijdrage die voor 2009 aan elke lidstaat dient te worden uitgekeerd met het oog op het verzamelen, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector, alsmede het percentage van de communautaire financiële bijdrage, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2009.

Voor de Commissie

Joe Borg

Lid van de Commissie

BIJLAGE

NATIONALE PROGRAMMA’S 2009-2010

SUBSIDIABELE UITGAVEN EN MAXIMALE BIJDRAGE VAN DE GEMEENSCHAP VOOR 2009

Lidstaat

Subsidiabele uitgaven

Maximale bijdrage van de Gemeenschap

(Medefinancieringspercentage van 50 %)

(EUR)

BELGIË

1 416 944,00

708 472,00

BULGARIJE

369 615,00

184 807,50

DENEMARKEN

5 978 374,00

2 989 187,00

DUITSLAND

5 779 328,00

2 889 664,00

ESTLAND

580 285,00

290 142,50

IERLAND

6 103 290,00

3 051 645,00

GRIEKENLAND

4 437 307,00

2 218 653,50

SPANJE

12 864 496,00

6 432 248,00

FRANKRIJK

12 138 570,00

6 069 285,00

ITALIË

6 362 897,00

3 181 448,50

CYPRUS

462 877,00

231 438,50

LETLAND

443 750,00

221 875,00

LITOUWEN

380 632,00

190 316,00

MALTA

602 884,00

301 442,00

NEDERLAND

3 875 926,00

1 937 963,00

POLEN

1 030 137,00

515 068,50

PORTUGAL

2 962 407,00

1 481 203,50

ROEMENIË

572 686,00

286 343,00

SLOVENIË

194 614,00

97 307,00

FINLAND

1 652 991,00

826 495,50

ZWEDEN

5 121 508,00

2 560 754,00

VERENIGD KONINKRIJK

9 339 135,00

4 669 567,50

TOTAAL

82 670 653,00

41 335 326,50