Home

Besluit van de voorzitter van de Europese Commissie van 2 december 2009 over de ondertekening van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie wanneer deze geen adressaat aangeven (C(2009) 9848)

Besluit van de voorzitter van de Europese Commissie van 2 december 2009 over de ondertekening van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie wanneer deze geen adressaat aangeven (C(2009) 9848)

17.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/78


BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

van 2 december 2009

over de ondertekening van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie wanneer deze geen adressaat aangeven

(C(2009) 9848)

DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 297, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie die geen adressaat aangeven en die overeenkomstig artikel 8 van het reglement van orde volgens de mondelinge procedure zijn vastgesteld, worden door middel van een korte samenvatting door de voorzitter ondertekend tijdens de vergadering van de Commissie waarop zij zijn aangenomen. Deze samenvatting wordt ondertekend door de voorzitter of door het lid van de Commissie dat hem vervangt, volgens de door de voorzitter vastgestelde rangorde.

Van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie die geen adressaat aangeven en die overeenkomstig artikel 12 van het reglement van orde volgens de schriftelijke procedure zijn vastgesteld, wordt aantekening gedaan in een dagregister. De dagregisters worden vermeld in en gehecht aan de korte samenvatting die overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het reglement van orde voor de vergadering van de Commissie wordt opgesteld en die tijdens de vergadering door de voorzitter wordt ondertekend. De voorzitter delegeert de ondertekening echter aan de secretaris-generaal wanneer de verordening, de richtlijn of het besluit wegens spoedeisendheid vóór de volgende vergadering van de Commissie moet worden bekendgemaakt en in werking moet treden.

De ondertekening van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie die geen adressaat aangeven en die overeenkomstig artikel 13 van het reglement van orde volgens de machtigingsprocedure zijn vastgesteld, wordt gedelegeerd aan de leden van de Commissie aan wie de bevoegdheid tot vaststelling ervan is verleend.

De ondertekening van verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Commissie die geen adressaat aangeven en die overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 15 van het reglement van orde volgens de delegatie- of subdelegatieprocedure zijn vastgesteld, wordt gedelegeerd aan de ambtenaren aan wie de bevoegdheid tot vaststelling ervan is verleend.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 december 2009.

Gedaan te Brussel, 2 december 2009.

De voorzitter

José Manuel BARROSO