Home

Aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (zevende EOF) voor het begrotingsjaar 2007

Aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (zevende EOF) voor het begrotingsjaar 2007

11.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/35


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 10 februari 2009

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (zevende EOF) voor het begrotingsjaar 2007

(2009/112/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de vierde ACS-EEG-overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989(1), gewijzigd bij de op 4 november 1995(2) te Mauritius ondertekende overeenkomst,

Gelet op Intern Akkoord 91/401/EEG betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van de vierde ACS-EEG-overeenkomst hierna „Intern Akkoord” waarbij, onder andere, een Europees Ontwikkelingsfonds (zevende EOF) werd ingesteld(3), inzonderheid op artikel 32, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement 91/491/EEG van 29 juli 1991 van toepassing op de samenwerking inzake de ontwikkelingsfinanciering krachtens de vierde ACS-EEG-overeenkomst(4), inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 77,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het zevende EOF, die op 31 december 2007 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2007, waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht(5),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 32, lid 3, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het zevende EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het zevende EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2007 is over het geheel genomen bevredigend geweest,

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het zevende EOF voor het begrotingsjaar 2007.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KALOUSEK