Home

Richtlijn 2009/146/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot rectificatie van Richtlijn 2008/125/EG tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG om aluminiumfosfide, calciumfosfide, magnesiumfosfide, cymoxanil, dodemorf, 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazool en triadimenol op te nemen als werkzame stoffen (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2009/146/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot rectificatie van Richtlijn 2008/125/EG tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG om aluminiumfosfide, calciumfosfide, magnesiumfosfide, cymoxanil, dodemorf, 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazool en triadimenol op te nemen als werkzame stoffen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 2008/125/EG van de Commissie(2) bevat terminologische fouten in verband met de toepassingen waarvoor het gebruik van aluminiumfosfide, calciumfosfide en magnesiumfosfide mag worden toestaan. Die fouten moeten worden gecorrigeerd.

 2. De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 2008/125/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel A van de zevende kolom („Bijzondere bepalingen”) van rij nr. 266 (aluminiumfosfide) worden de eerste en de tweede zin vervangen door:

  „Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide, rodenticide, talpicide en leporicide in de vorm van gebruiksklare aluminiumfosfide bevattende producten.

  Mag als rodenticide, talpicide en leporicide alleen voor outdoortoepassingen worden toegelaten.”.

 2. In deel A van de zevende kolom („Bijzondere bepalingen”) van rij nr. 267 (calciumfosfide) wordt de eerste zin vervangen door:

  „Mag alleen worden toegelaten voor outdoortoepassingen als rodenticide en talpicide in de vorm van gebruiksklare calciumfosfide bevattende producten.”.

 3. In deel A van de zevende kolom („Bijzondere bepalingen”) van rij nr. 268 (magnesiumfosfide) worden de eerste en de tweede zin vervangen door:

  „Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide, rodenticide, talpicide en leporicide in de vorm van gebruiksklare magnesiumfosfide bevattende producten.

  Mag als rodenticide, talpicide en leporicide alleen voor outdoortoepassingen worden toegelaten.”.

Artikel 2

De lidstaten dienen uiterlijk op 28 februari 2010 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 maart 2010.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.