Home

Verordening (EG) nr. 46/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

Verordening (EG) nr. 46/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

gezien het advies van de Europese Centrale Bank(1),

gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 2182/2004 van de Raad(2) verbiedt deze op euromunten lijkende medailles en penningen. Ervaring die is opgedaan bij de tenuitvoerlegging van het verbod van op euromunten lijkende medailles en penningen wijst uit dat de beschermende bepalingen moeten worden verduidelijkt en dat het besluitvormingsproces doorzichtiger moet worden gemaakt.

 2. Het publiek zou kunnen menen dat bepaalde medailles en penningen de status van wettig betaalmiddel hebben: niet alleen wanneer deze wat betreft ontwerp lijken op euromunten, maar ook wanneer specifieke delen van een ontwerp zijn overgenomen. Specifieke elementen van het ontwerp op officiële euromunten mogen niet worden gereproduceerd in de vorm waarin zij op euromunten worden weergegeven. Verder mogen symbolen die de soevereiniteit van de lidstaat van uitgifte uitdrukken niet worden gereproduceerd op medailles en penningen in de vorm waarin zij op euromunten worden weergegeven.

 3. De Commissie raadpleegt de deskundigen op het gebied van valsemunterij, die worden bedoeld in Besluit 2005/37/EG van de Commissie van 29 oktober 2004 tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van de technische maatregelen ter bescherming van de euromunten tegen namaak(3), en deelt vervolgens mee of de in Verordening (EG) nr. 2182/2004 vervatte beschermende maatregelen in acht genomen zijn en of een metalen voorwerp een medaille/penning is.

 4. De specifieke criteria die de Commissie hanteert om conformiteit met de beschermende maatregelen vast te stellen, dienen te worden verduidelijkt en vastgelegd.

 5. Het risico dat een medaille of penning met daarop de vermelding „euro”, „eurocent” of het euroteken wordt aangezien voor een wettig betaalmiddel, is groter wanneer op deze medaille of penning ook een nominale waarde is vermeld. Derhalve zou in dergelijke gevallen op de voorzijde of de keerzijde van de medaille of penning in kwestie de vermelding „geen wettig betaalmiddel” moeten worden aangebracht.

 6. Verordening (EG) nr. 2182/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijzigingen

Verordening (EG) nr. 2182/2004 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 2 komt als volgt te luiden:

  1.

  Onverminderd de artikelen 3 en 4 is het in de volgende gevallen verboden medailles en penningen te produceren of te verkopen, alsmede in te voeren of te verdelen voor verkoop of andere commerciële doeleinden:

  1. wanneer zij de vermelding „euro” of „eurocent” of het euroteken dragen;

  2. wanneer de afmetingen binnen de referentieband liggen, of

  3. wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met:

   1. een ontwerp, of delen daarvan, voor euromunten, waaronder met name de vermelding „euro” of „eurocent”, de twaalf sterren van de Europese Unie, de geografische voorstelling en de cijfers, zoals deze worden weergegeven op euromunten;

   2. symbolen die staan voor de nationale soevereiniteit van de lidstaten, zoals afgebeeld op euromunten, waaronder met name de beeltenis van het staatshoofd, het wapen, de tekens van de Munt, de tekens van de muntmeester en de naam van de lidstaat;

   3. de vorm van of het ontwerp voor de rand van euromunten, of

   4. het euroteken.

  2.

  De Commissie deelt mee:

  1. of een metalen voorwerp als een medaille of penning in de zin van artikel 1, onder c), kan worden beschouwd;

  2. een medaille of penning onder het verbod van lid 1 van dit artikel valt.

  Niettegenstaande lid 1 van dit artikel zal de Commissie rekening houden met onder meer de geproduceerde hoeveelheden medailles en penningen, de verkoopprijs, de verpakking, de opschriften op de medailles en penningen, alsook de betreffende reclame.”.

 2. In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

  „1.

  Medailles en penningen waarop „euro”, „eurocent” of het euroteken vermeld staat, maar geen nominale waarde, zijn niet verboden wanneer de afmetingen ervan buiten de referentieband liggen, tenzij een ontwerp daarop gelijkenis vertoont met één van de in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde elementen.”.

 3. Artikel 4 komt als volgt te luiden:

  De Commissie kan specifieke afwijkingen toestaan voor het gebruik van de vermeldingen „euro”, „eurocent” of het euroteken op medailles en penningen, indien de voorwaarden voor gebruik gecontroleerd worden en er geen gevaar voor verwarring bestaat. In dergelijke gevallen moet het betrokken economische subject in een lidstaat duidelijk herkenbaar op de medaille of penning zijn vermeld en moet, wanneer op de medaille of penning ook een nominale waarde is vermeld, op de voorzijde of de keerzijde van de medaille of penning de vermelding „geen wettig betaalmiddel” worden aangebracht.”.

„Artikel 2 Beschermende bepalingen

1.

Onverminderd de artikelen 3 en 4 is het in de volgende gevallen verboden medailles en penningen te produceren of te verkopen, alsmede in te voeren of te verdelen voor verkoop of andere commerciële doeleinden:

 1. wanneer zij de vermelding „euro” of „eurocent” of het euroteken dragen;

 2. wanneer de afmetingen binnen de referentieband liggen, of

 3. wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met:

  1. een ontwerp, of delen daarvan, voor euromunten, waaronder met name de vermelding „euro” of „eurocent”, de twaalf sterren van de Europese Unie, de geografische voorstelling en de cijfers, zoals deze worden weergegeven op euromunten;

  2. symbolen die staan voor de nationale soevereiniteit van de lidstaten, zoals afgebeeld op euromunten, waaronder met name de beeltenis van het staatshoofd, het wapen, de tekens van de Munt, de tekens van de muntmeester en de naam van de lidstaat;

  3. de vorm van of het ontwerp voor de rand van euromunten, of

  4. het euroteken.

2.

De Commissie deelt mee:

 1. of een metalen voorwerp als een medaille of penning in de zin van artikel 1, onder c), kan worden beschouwd;

 2. een medaille of penning onder het verbod van lid 1 van dit artikel valt.

Niettegenstaande lid 1 van dit artikel zal de Commissie rekening houden met onder meer de geproduceerde hoeveelheden medailles en penningen, de verkoopprijs, de verpakking, de opschriften op de medailles en penningen, alsook de betreffende reclame.”.

„Artikel 4 Afwijking bij machtiging

De Commissie kan specifieke afwijkingen toestaan voor het gebruik van de vermeldingen „euro”, „eurocent” of het euroteken op medailles en penningen, indien de voorwaarden voor gebruik gecontroleerd worden en er geen gevaar voor verwarring bestaat. In dergelijke gevallen moet het betrokken economische subject in een lidstaat duidelijk herkenbaar op de medaille of penning zijn vermeld en moet, wanneer op de medaille of penning ook een nominale waarde is vermeld, op de voorzijde of de keerzijde van de medaille of penning de vermelding „geen wettig betaalmiddel” worden aangebracht.”.

Artikel 2 Inwerkingtreding

1.

Onverminderd de artikelen 3 en 4 is het in de volgende gevallen verboden medailles en penningen te produceren of te verkopen, alsmede in te voeren of te verdelen voor verkoop of andere commerciële doeleinden:

 1. wanneer zij de vermelding „euro” of „eurocent” of het euroteken dragen;

 2. wanneer de afmetingen binnen de referentieband liggen, of

 3. wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis vertoont met:

  1. een ontwerp, of delen daarvan, voor euromunten, waaronder met name de vermelding „euro” of „eurocent”, de twaalf sterren van de Europese Unie, de geografische voorstelling en de cijfers, zoals deze worden weergegeven op euromunten;

  2. symbolen die staan voor de nationale soevereiniteit van de lidstaten, zoals afgebeeld op euromunten, waaronder met name de beeltenis van het staatshoofd, het wapen, de tekens van de Munt, de tekens van de muntmeester en de naam van de lidstaat;

  3. de vorm van of het ontwerp voor de rand van euromunten, of

  4. het euroteken.

2.

De Commissie deelt mee:

 1. of een metalen voorwerp als een medaille of penning in de zin van artikel 1, onder c), kan worden beschouwd;

 2. een medaille of penning onder het verbod van lid 1 van dit artikel valt.

Niettegenstaande lid 1 van dit artikel zal de Commissie rekening houden met onder meer de geproduceerde hoeveelheden medailles en penningen, de verkoopprijs, de verpakking, de opschriften op de medailles en penningen, alsook de betreffende reclame.”.