Home

Verordening (EG) nr. 287/2009 van de Commissie van 7 april 2009 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaald bladaluminium van oorsprong uit Armenië, Brazilië en de Volksrepubliek China

Verordening (EG) nr. 287/2009 van de Commissie van 7 april 2009 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaald bladaluminium van oorsprong uit Armenië, Brazilië en de Volksrepubliek China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) (de „basisverordening”), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen met een breedte van niet meer dan 650 mm en een gewicht van meer dan 10 kg, ingedeeld onder GN-code ex76071119 (Taric-code 7607111910), van oorsprong uit Armenië, Brazilië en de Volksrepubliek China.

  2.

  Het voorlopige antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, van de producten die door onderstaande ondernemingen worden vervaardigd, bedraagt:

  Land

  Onderneming

  Antidumping-recht

  Aanvullende Taric-code

  Armenië

  Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

  20,0 %

  A943

  Alle andere ondernemingen

  20,0 %

  A999

  Volksrepubliek China

  Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd en Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd

  10,7 %

  A944

  Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd

  28,3 %

  A945

  Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd

  31,9 %

  A946

  Alle andere ondernemingen

  42,9 %

  A999

  Brazilië

  Companhia Brasileira de Aluminio

  25,9 %

  A947

  Alle andere ondernemingen

  25,9 %

  A999

  3.

  De individuele rechten voor de in lid 2 genoemde ondernemingen uit de Volksrepubliek China zijn uitsluitend van toepassing indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur, opgesteld conform de voorwaarden in de bijlage, wordt overgelegd. Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het antidumpingrecht dat voor alle andere ondernemingen geldt, toegepast.

  4.

  Bij het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van het in lid 1 bedoelde product wordt een zekerheid gesteld ten bedrage van het voorlopige recht.

  5.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen betreffende douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  Onverminderd artikel 20 van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen een maand na de inwerkingtreding van deze verordening verzoeken in kennis te worden gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan deze verordening werd vastgesteld, schriftelijk opmerkingen maken en vragen door de Commissie te worden gehoord.

  Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen de betrokken partijen binnen een maand na de inwerkingtreding van deze verordening opmerkingen maken over de toepassing van deze verordening.

  Artikel 3

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Artikel 1 van deze verordening is gedurende een periode van zes maanden van toepassing.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 7 april 2009.

  Voor de Commissie

  Catherine Ashton

  Lid van de Commissie

  BIJLAGE