Home

Verordening (EG) nr. 588/2009 van de Commissie van 8 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 588/2009 van de Commissie van 8 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit(2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGEForfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

GN-code

Code derde landen(1)

Forfaitaire invoerwaarde

(EUR/100 kg)

0702 00 00

MK

45,7

TR

44,0

ZZ

44,9

0707 00 05

TR

108,0

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

49,8

MK

25,1

TR

41,9

ZA

64,1

ZZ

45,2

0808 10 80

AR

88,0

BR

73,7

CL

89,2

CN

91,1

NZ

98,8

US

105,3

UY

116,5

ZA

87,6

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

76,9

CL

89,8

NZ

161,4

ZA

103,2

ZZ

107,8

0809 10 00

TR

202,4

XS

116,3

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

284,2

ZZ

284,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5