Home

Verordening (EG) nr. 677/2009 van de Commissie van 27 juli 2009 tot opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal

Verordening (EG) nr. 677/2009 van de Commissie van 27 juli 2009 tot opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)(1), en met name op artikel 144 juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens de internationale verbintenissen die de Gemeenschap in het kader van de multilaterale onderhandelingen van de Uruguayronde(2) is aangegaan, heeft de Gemeenschap zich verbonden tot de invoer in Portugal van een bepaalde hoeveelheid maïs.

  2. Bij Verordening (EG) nr. 1296/2008 van de Commissie van 18 december 2008 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds(3), zijn de voor de uitvoering van de openbare inschrijvingen vereiste bijzondere bepalingen vastgesteld.

  3. Gezien de marktomstandigheden in Portugal moet met het oog op de volledige benutting van het invoercontingent een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs worden geopend.

  4. Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Er wordt een openbare inschrijving gehouden voor de vaststelling van de verlaging van het in artikel 136 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde recht bij invoer van maïs in Portugal.

2.

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1296/2008 zijn van toepassing.

Artikel 2

De inschrijving wordt gehouden tot en met 17 december 2009. Tijdens de geldigheidsduur worden deelinschrijvingen gehouden waarvoor de datum voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het bericht van inschrijving.

Artikel 3

De in het kader van de openbare inschrijving afgegeven invoercertificaten zijn 50 dagen geldig vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1296/2008.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.