Home

Verordening (EG) nr. 816/2009 van de Commissie van 7 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 houdende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, en houdende vaststelling van deze rechten

Verordening (EG) nr. 816/2009 van de Commissie van 7 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 houdende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, en houdende vaststelling van deze rechten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1), en met name op artikel 143, juncto artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 614/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine(2), en met name op artikel 3, lid 4, en artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie(3) zijn bepalingen vastgesteld voor de toepassing van de regeling inzake de aanvullende invoerrechten en zijn de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren en voor ovoalbumine vastgesteld.

 2. De gegevens aan de hand waarvan de in artikel 141, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde representatieve prijzen worden vastgesteld, moeten gemakkelijk toegankelijk, permanent beschikbaar, betrouwbaar en onafhankelijk van de betrokken marktdeelnemers zijn. Aangezien de in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1484/95 bedoelde gegevens niet altijd aan al deze voorwaarden voldoen, is het dienstig ze te vervangen door de gegevens die worden verzameld in het kader van het communautaire toezicht krachtens artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(4). Tegelijk moet de verplichting tot wekelijkse mededeling die is vastgesteld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1484/95 worden ingetrokken.

 3. Het aanvullende recht mag niet worden geheven voor invoer binnen tariefcontingenten die zijn vastgesteld in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Bijgevolg moet de lijst van de verordeningen die op dergelijke contingenten betrekking hebben, worden bijgewerkt.

 4. Verordening (EG) nr. 1484/95 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1484/95 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 2 wordt vervangen door:

  1.

  De in artikel 141, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(*) en in artikel 3, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2783/75 bedoelde representatieve prijzen worden regelmatig vastgesteld aan de hand van de gegevens die worden verzameld in het kader van het communautaire toezicht krachtens artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie(**).

  2.

  De representatieve prijzen zijn vermeld in bijlage I bij de onderhavige verordening.

 2. Artikel 6 wordt vervangen door:

  De in artikel 1 bedoelde aanvullende invoerrechten gelden niet voor invoer in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 533/2007(*), (EG) nr. 539/2007(**), (EG) nr. 616/2007(***), (EG) nr. 1385/2007(****) en (EG) nr. 536/2007(*****) van de Commissie.

„Artikel 2

1.

De in artikel 141, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(*) en in artikel 3, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2783/75 bedoelde representatieve prijzen worden regelmatig vastgesteld aan de hand van de gegevens die worden verzameld in het kader van het communautaire toezicht krachtens artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie(**).

2.

De representatieve prijzen zijn vermeld in bijlage I bij de onderhavige verordening.

„Artikel 6

De in artikel 1 bedoelde aanvullende invoerrechten gelden niet voor invoer in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 533/2007(*), (EG) nr. 539/2007(**), (EG) nr. 616/2007(***), (EG) nr. 1385/2007(****) en (EG) nr. 536/2007(*****) van de Commissie.

Artikel 2

1.

De in artikel 141, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(*) en in artikel 3, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2783/75 bedoelde representatieve prijzen worden regelmatig vastgesteld aan de hand van de gegevens die worden verzameld in het kader van het communautaire toezicht krachtens artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie(**).

2.

De representatieve prijzen zijn vermeld in bijlage I bij de onderhavige verordening.