Home

Verordening (EG) nr. 1033/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009 tot 115e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban

Verordening (EG) nr. 1033/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009 tot 115e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan(1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

  2. Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 22 oktober 2009 besloten vier rechtspersonen, groepen of entiteiten te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

  3. Bijlage I moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2009.

Voor de Commissie

Karel Kovanda

Waarnemend directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

  1. Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama’s; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama’s.

  2. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

  3. Barakaat International Foundation. Adres: a) Box 4036, Spånga, Stockholm, Zweden; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Zweden.

  4. Nada Management Organisation SA (alias Al Taqwa Management Organisation SA). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland. Overige informatie: Geliquideerd en geschrapt in het handelsregister.