Home

Verordening (EG) nr. 1157/2009 van de Commissie van 27 november 2009 houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006, (EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 1002/2007, (EG) nr. 27/2008, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 828/2009 ten aanzien van de data voor de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten in 2010 in het kader van tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen), maniokzetmeel, maniok, granen, rijst, suiker en olijfolie en houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 1518/2003, (EG) nr. 596/2004 en (EG) nr. 633/2004 ten aanzien van de data voor de afgifte van uitvoercertificaten in 2010 in de sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1157/2009 van de Commissie van 27 november 2009 houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006, (EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 1002/2007, (EG) nr. 27/2008, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 828/2009 ten aanzien van de data voor de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten in 2010 in het kader van tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen), maniokzetmeel, maniok, granen, rijst, suiker en olijfolie en houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 1518/2003, (EG) nr. 596/2004 en (EG) nr. 633/2004 ten aanzien van de data voor de afgifte van uitvoercertificaten in 2010 in de sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 96/317/EG van de Raad van 13 mei 1996 betreffende de aanvaarding van de resultaten van het overleg met Thailand in het kader van artikel XXIII van de GATT(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT(2), en met name op artikel 1, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(3), en met name op artikel 144, lid 1, artikel 148, artikel 156 en artikel 161, lid 3, in samenhang met artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst(4), en met name op artikel 9, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007(5) van de Commissie, en met name op artikel 11, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 2402/96 van de Commissie van 17 december 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen) en maniokzetmeel(6) bevat bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen) in het kader van de contingenten 09.4013 en 09.4014, enerzijds, en voor maniokzetmeel in het kader van de contingenten 09.4064 en 09.4065, anderzijds.

  2. Verordening (EG) nr. 27/2008 van de Commissie van 15 januari 2008 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontingenten voor producten van de GN-codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 en 0714 90 19, van oorsprong uit andere derde landen dan Thailand(7) bevat bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten voor de producten waarop die verordening betrekking heeft, in het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 en 09.4021.

  3. Verordening (EG) nr. 1067/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(8), Verordening (EG) nr. 2305/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen(9) en Verordening (EG) nr. 969/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van maïs uit derde landen(10) bevatten bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten 09.4123, 09.4124 en 09.4125, voor gerst in het kader van contingent 09.4126 en voor maïs in het kader van contingent 09.4131.

  4. Verordening (EG) nr. 2058/96 van de Commissie van 28 oktober 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10(11), Verordening (EG) nr. 1964/2006 van de Commissie van 22 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de opening en de wijze van beheer van een contingent voor de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad(12), Verordening (EG) nr. 1002/2007 van de Commissie van 29 augustus 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad betreffende de invoer van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte(13) en Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende opening van een contingent voor de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit Egypte(14) bevatten bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten voor breukrijst in het kader van contingent 09.4079, voor rijst van oorsprong uit Bangladesh in het kader van contingent 09.4517, voor rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte in het kader van contingent 09.4094 en voor rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van contingent 09.4097.

  5. Verordening (EG) nr. 828/2009 van de Commissie van 10 september 2009 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2009/2010 tot en met 2014/2015, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten van tariefpost 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten(15) bevat bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten in het kader van de contingenten 09.4221, 09.4231 en 09.4241 tot en met 09.4247.

  6. Verordening (EG) nr. 1918/2006 van de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië(16) bevat bijzondere bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van contingent 09.4032.

  7. Gezien de feestdagen in het jaar 2010, dient in bepaalde perioden van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006, (EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 1002/2007, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 828/2009 te worden afgeweken van de data voor de indiening van aanvragen voor en de afgifte van invoercertificaten, zodat de inachtneming van de betrokken contingentshoeveelheden kan worden gegarandeerd.

  8. In artikel 12, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 382/2008 van de Commissie van 21 april 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees(17), artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1518/2003 van de Commissie van 28 augustus 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees(18), artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 596/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren(19) en artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 633/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee(20) is bepaald dat de uitvoercertificaten worden afgegeven op de woensdag na de week waarin de certificaataanvragen zijn ingediend, op voorwaarde dat de Commissie in die tussentijd geen bijzondere maatregel heeft vastgesteld.

  9. Gezien de feestdagen in het jaar 2010 en de gevolgen daarvan voor de verschijning van het Publicatieblad van de Europese Unie, zal in bepaalde gevallen de periode tussen de indiening van de aanvragen en de dag waarop de certificaten moeten worden afgegeven, te kort zijn om voor een goed marktbeheer te kunnen zorgen. In die gevallen dient die periode derhalve te worden verlengd.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Bataten (zoete aardappelen)

1.

In afwijking van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2402/96 kunnen voor het jaar 2010 noch vóór dinsdag 5 januari 2010, noch na dinsdag 14 december 2010 aanvragen voor invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen) in het kader van de contingenten 09.4013 en 09.4014 worden ingediend.

2.

In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2402/96 worden de invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen) die in het kader van de contingenten 09.4013 en 09.4014 op de in bijlage I vermelde datum zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens in bijlage I vermelde datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie(21) genomen maatregelen.

Artikel 2 Maniokzetmeel

1.

In afwijking van artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2402/96 kunnen voor het jaar 2010 noch vóór dinsdag 5 januari 2010, noch na dinsdag 14 december 2010 aanvragen voor invoercertificaten voor maniokzetmeel in het kader van de contingenten 09.4064 en 09.4065 worden ingediend.

2.

In afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2402/96 worden de invoercertificaten voor maniokzetmeel die in het kader van de contingenten 09.4064 en 09.4065 op de in bijlage II vermelde datum zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens in bijlage II vermelde datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 3 Maniok

1.

In afwijking van artikel 8, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 27/2008 kunnen voor het jaar 2010 noch vóór maandag 4 januari 2010, noch na woensdag 15 december 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) aanvragen voor invoercertificaten voor maniok in het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 en 09.4021 worden ingediend.

2.

In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 27/2008 worden de invoercertificaten voor maniok die in het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 en 09.4021 op de in bijlage III vermelde data zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens in bijlage III vermelde datum, onder voorbehoud van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 4 Granen

1.

In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 begint voor het jaar 2010 de eerste periode voor de indiening van aanvragen voor invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten 09.4123, 09.4124 en 09.4125 eerst te lopen op 1 januari 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Dergelijke aanvragen kunnen niet meer worden ingediend na vrijdag 17 december 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.

In afwijking van artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2305/2003 begint voor het jaar 2010 de eerste periode voor de indiening van aanvragen voor invoercertificaten voor gerst in het kader van contingent 09.4126 eerst te lopen op 1 januari 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Dergelijke aanvragen kunnen niet meer worden ingediend na vrijdag 17 december 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

3.

In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 969/2006 begint voor het jaar 2010 de eerste periode voor de indiening van aanvragen voor invoercertificaten voor maïs in het kader van contingent 09.4131 eerst te lopen op 1 januari 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel). Dergelijke aanvragen kunnen niet meer worden ingediend na vrijdag 17 december 2010 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

Artikel 5 Rijst

Artikel 6 Suiker

Artikel 7 Olijfolie

Artikel 8 Certificaten voor uitvoer met restitutie in de sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

Artikel 9 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV