Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1294/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit Vietnam en van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaald schoeisel met bovendeel van leder verzonden vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1294/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit Vietnam en van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaald schoeisel met bovendeel van leder verzonden vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9, lid 4, en artikel 11, lid 2,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING AANGENOMEN:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op schoeisel met bovendeel van leder of kunstleder, met uitzondering van sportschoeisel, volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel, pantoffels en ander huisschoeisel en schoeisel met beschermende neus, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Vietnam en ingedeeld onder de GN-codes 6403 20 00, ex64035105, ex64035111, ex64035115, ex64035119, ex64035191, ex64035195, ex64035199, ex64035905, ex64035911, ex64035931, ex64035935, ex64035939, ex64035991, ex64035995, ex64035999, ex64039105, ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039905, ex64039911, ex64039931, ex64039933, ex64039936, ex64039938, ex64039991, ex64039993, ex64039996, ex64039998 en ex64051000(14).

  De TARIC-codes zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

  2.

  Voor deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

   „sportschoeisel” :
   schoeisel in de zin van aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 64 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1031/2008(15);
   „volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel” :
   schoeisel met een cif-prijs per paar van 7,5 euro of meer, bestemd voor sportieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool - niet-gespoten - bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of met vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid, ingedeeld onder de GN-codes ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039991, ex64039993, ex64039996 en ex64039998;
   „schoeisel met beschermende neus” :
   schoeisel met een beschermende neus met een energieweerstand van ten minste 100 joule(16), ingedeeld onder de GN-codes ex64035105, ex64035111, ex64035115, ex64035119, ex64035191, ex64035195, ex64035199, ex64035905, ex64035911, ex64035931, ex64035935, ex64035939, ex64035991, ex64035995, ex64035999, ex64039105, ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039905, ex64039911, ex64039931, ex64039933, ex64039936, ex64039938, ex64039991, ex64039993, ex64039996, ex64039998 en ex64051000;
   „pantoffels en ander huisschoeisel” :
   schoeisel dat is ingedeeld onder de GN-code ex64051000.
  3.

  De antidumpingrechten, die van toepassing zijn op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van de in lid 1 omschreven producten, vervaardigd door onderstaande ondernemingen, zijn als volgt:

  Land

  Onderneming

  Antidumpingrechten

  Aanvullende TARIC-code

  VRC

  Golden Step

  9,7 %

  A775

  Alle andere ondernemingen

  16,5 %

  A999

  Vietnam

  Alle andere ondernemingen

  10,0 %

  4.

  Het definitieve antidumpingrecht van 16,5 % dat van toepassing is op de invoer die afkomstig is van „alle andere ondernemingen” in de Volksrepubliek China wordt uitgebreid tot de invoer van de in lid 1 omschreven producten vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau. De TARIC-codes van de vanuit de SAR Macau verzonden ingevoerde goederen zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening.

  5.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen betreffende douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is gedurende 15 maanden van kracht.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 22 december 2009.

  Voor de Raad

  De voorzitter

  A. Carlgren

  BIJLAGE

  TARIC-codes voor schoeisel met bovendelen van leder of kunstleder, zoals omschreven in artikel 1.

  GN-code

  TARIC-code voor invoer van oorsprong uit China en Vietnam

  TARIC-code voor invoer verzonden vanuit Macau

  6403 20 00

  20, 80

  20

  6403 51 05

  15, 18, 95, 98

  15, 95

  6403 51 11

  91, 99

  91

  6403 51 15

  91, 99

  91

  6403 51 19

  91, 99

  91

  6403 51 91

  91, 99

  91

  6403 51 95

  91, 99

  91

  6403 51 99

  91, 99

  91

  6403 59 05

  15, 18, 95, 98

  15, 95

  6403 59 11

  91, 99

  91

  6403 59 31

  91, 99

  91

  6403 59 35

  91, 99

  91

  6403 59 39

  91, 99

  91

  6403 59 91

  91, 99

  91

  6403 59 95

  91, 99

  91

  6403 59 99

  91, 99

  91

  6403 91 05

  15, 18, 95, 98

  15, 95

  6403 91 11

  95, 98

  95

  6403 91 13

  95, 98

  95

  6403 91 16

  95, 98

  95

  6403 91 18

  95, 98

  95

  6403 91 91

  95, 98

  95

  6403 91 93

  95, 98

  95

  6403 91 96

  95, 98

  95

  6403 91 98

  95, 98

  95

  6403 99 05

  15, 18, 95, 98

  15, 95

  6403 99 11

  91, 99

  91

  6403 99 31

  91, 99

  91

  6403 99 33

  91, 99

  91

  6403 99 36

  91, 99

  91

  6403 99 38

  91, 99

  91

  6403 99 91

  95, 98

  95

  6403 99 93

  25, 28, 95, 98

  25, 95

  6403 99 96

  25, 28, 95, 98

  25, 95

  6403 99 98

  25, 28, 95, 98

  25, 95

  6405 10 00

  81, 89

  81