Home

Verordening (EU) nr. 1298/2009 van de Commissie van 18 december 2009 houdende bekendmaking, voor 2010, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

Verordening (EU) nr. 1298/2009 van de Commissie van 18 december 2009 houdende bekendmaking, voor 2010, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)(1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie van 17 december 1987 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties(2), en met name op artikel 3, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De volledige versie van de restitutienomenclatuur die op 1 januari 2010 geldt, zoals die volgt uit de regelgevende bepalingen betreffende uitvoerregelingen voor landbouwproducten, moet worden bekendgemaakt.

  2. Verordening (EG) nr. 1344/2008 van de Commissie van 23 december 2008 houdende bekendmaking, voor 2009, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties(3) dient derhalve te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

  2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1344/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2009.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I

„BIJLAGE 1

BIJLAGE II

„BIJLAGE II