Home

Besluit van de Commissie van 6 januari 2010 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen met betrekking tot badringen, badhulpmiddelen, badjes en badstandaarden overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10290) (Voor de EER relevante tekst) (2010/9/EU)

Besluit van de Commissie van 6 januari 2010 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen met betrekking tot badringen, badhulpmiddelen, badjes en badstandaarden overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10290) (Voor de EER relevante tekst) (2010/9/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid(1), en met name op artikel 4, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 2001/95/EG bepaalt dat de Europese normalisatie-instellingen Europese normen moeten opstellen. Deze normen moeten waarborgen dat producten aan het algemene veiligheidsvereiste van de richtlijn voldoen.

 2. Volgens Richtlijn 2001/95/EG wordt een product verondersteld veilig te zijn wat betreft de risico’s en risicocategorieën die zijn geregeld in de nationale normen, wanneer het voldoet aan de niet-bindende nationale normen tot omzetting van Europese normen.

 3. In 2006 heeft de Commissie opdracht gegeven tot een studie(2) om de veiligheid te analyseren van verscheidene kinderverzorgingsartikelen die algemeen gebruikt worden voor de verzorging van zuigelingen en jonge kinderen van 0 tot 5 jaar, in samenwerking met nationale instanties, nationale normalisatie-instellingen, consumentenverenigingen, organisaties voor productveiligheid, ondernemers en testlaboratoria.

 4. De studie heeft voor deze producten relevante statistieken opgeleverd van de ongevallen en verwondingen in de Europese Unie en wereldwijd en omvatte ook een volledige risicobeoordeling, gebaseerd op de identificatie van de belangrijkste gevaren en de beoordeling van blootstellingsscenario’s.

 5. Onder meer badringen, badhulpmiddelen en badjes, al dan niet gecombineerd met een standaard, werden in de studie geëvalueerd. Deze producten worden gebruikt voor het baden van baby’s en jonge kinderen en houden ernstige risico’s in, voornamelijk op onderdompeling, waarbij de gebruikers door hun jonge leeftijd vaak verdrinken.

 6. Gegevens en statistieken van ongevallen tonen steevast aan dat het risico op verdrinking te wijten is aan ontoereikende, onovertuigende en onopvallende waarschuwingen en instructies over het veilige gebruik van producten en aan hun slechte structurele integriteit en weerstand. Ongevallen en statistieken hebben ook uitgewezen dat aan het gebruik van deze producten risico’s op vallen, verwondingen en inslikken van kleine onderdelen verbonden zijn, en dat verzorgers onvoldoende toezicht houden.

 7. Hoewel er wereldwijd uitgebreide informatie beschikbaar is over verdrinking en verwonding van jonge kinderen tijdens het baden, is een direct verband met het gebruik van badhulpmiddelen niet aangetoond. Volgens onderzoekers en de mondiale wetenschappelijke literatuur is er geen doorslaggevend bewijs dat er een verband bestaat tussen de stijging van het aantal ongevallen en het gebruik van badhulpmiddelen(3). Sommige onderzoekers spreken naar aanleiding van de recentste tendensen van de stijging van de verkoop van badringen en de daling van het aantal badongevallen en gevallen van verdrinking zelfs van een „beperkte beschermende werking” door het gebruik van badringen(4).

 8. Er bestaan geen Europese normen voor deze drie soorten producten. Daarom moeten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2001/95/EG specifieke vereisten worden vastgesteld, op basis waarvan de normalisatie-instellingen kunnen worden verzocht normen op te stellen om de risico’s te verminderen die verband houden met het gebruik van badringen, badhulpmiddelen en badjes (al dan niet gecombineerd met een standaard) tijdens het baden van baby’s of jonge kinderen. Deze normen moeten worden opgesteld volgens de procedure van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij(5). De referentie van de aldus vastgestelde norm dient overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/95/EG te worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 9. Zodra die normen beschikbaar zijn en op voorwaarde dat de Commissie besluit de referenties ervan in het Publicatieblad bekend te maken volgens de procedure van artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/95/EG, worden badringen, badhulpmiddelen en badjes (al dan niet gecombineerd met een standaard) die overeenkomstig die normen zijn vervaardigd, geacht in overeenstemming te zijn met de algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG wat betreft de in de normen bepaalde veiligheidsvoorschriften.

 10. Om de huidige veiligheidsniveaus bij het gebruik van deze producten te verbeteren, moeten enerzijds normen worden ontwikkeld en anderzijds ouders en verzorgers worden geïnformeerd over het doel en het veilige gebruik van deze producten.

 11. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15 van Richtlijn 2001/95/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

„badringen voor baby’s” („badzitje”):
producten die bedoeld zijn om een kind tijdens het baden in zitpositie te houden. Deze producten zijn alleen bedoeld voor kinderen die zelfstandig rechtop kunnen zitten en mogen niet worden gebruikt wanneer het kind zich tot stand gaat optrekken;
„badhulpmiddelen voor baby’s” :
producten die bedoeld zijn om een kind tijdens het baden in achteroverleunende of liggende positie te houden. Deze producten zijn bedoeld voor gebruik vanaf de geboorte totdat het kind in staat is zelfstandig rechtop te zitten;
„badjes voor baby’s en jonge kinderen” :
producten die bedoeld zijn voor het baden van kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 12 maanden. Deze producten kunnen afzonderlijk worden gebruikt, in een gewone badkuip of aan de rand daarvan of op de grond worden geplaatst, dan wel met een standaard worden gecombineerd.

Artikel 2 Voorschriften

De specifieke veiligheidsvoorschriften voor de in artikel 1 bedoelde producten waaraan de Europese normen overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen, worden vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 januari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE