Home

Besluit van de Europese Centrale Bank van 27 december 2010 inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden (ECB/2010/33) (2011/11/EU)

Besluit van de Europese Centrale Bank van 27 december 2010 inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden (ECB/2010/33) (2011/11/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid artikel 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad(1), inzonderheid artikel 12,

Gezien Verordening (EG) nr. 192/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en de lidstaten betreft(2),

Gezien Verordening (EU) nr. 1097/2010 van de Commissie van 26 november 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en centrale banken betreft(3),

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank(4), inzonderheid artikel 8 bis, leden 2, 3 en 5, en artikel 8 ter,

Gezien de bijdrage van de Algemene Raad, ingevolge het eerste streepje van artikel 46.2 van de ESCB-statuten,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 177/2008 stelt een nieuw gemeenschappelijk kader vast voor ondernemingsregisters van gegevens van multinationale ondernemingengroepen voor uitsluitend statistische doeleinden om ervoor te zorgen dat de ondernemingsregisters zich in een geharmoniseerd kader verder kunnen ontwikkelen.

  2. Een uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie en nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, (hierna de „NCB’s”) en tussen de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) dient bij te dragen tot het waarborgen van de kwaliteit van informatie betreffende multinationale ondernemingengroepen in de Unie.

  3. Om het formaat, de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en procedures betreffende de door de Commissie aan de NCB’s en de ECB toegezonden gegevens vast te stellen, heeft de Commissie Verordening (EU) nr. 1097/2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 vastgesteld.

  4. Met het oog op de aparte bestuursstructuren van het Europees Stelsel van centrale banken en het Europees Statistisch Systeem (ESS), is het noodzakelijk het formaat, de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en procedures te bepalen betreffende de gegevens die de ECB en NCB’s van de Commissie ontvangen, en de gegevens die door de NCB’s aan de nationale instituten voor de statistiek en andere nationale autoriteiten die in het ESS deelnemen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen(5), worden toegezonden.

  5. De toepasselijkheid van de bepalingen van dit besluit kan worden uitgebreid tot de centrale banken van lidstaten die de euro niet als munt hebben, middels een overeenkomst tussen die centrale banken en de ECB,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Reikwijdte

1.

Bij het doorgeven van de kenmerken betreffende multinationale ondernemingengroepen en de samenstellende eenheden ervan aan het nationale instituut voor de statistiek en andere nationale autoriteiten die deelnemen in het ESS in hun lidstaat (hierna het „ESS-lid”), gebruiken de NCB’s de tabel in deel B van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1097/2010, met inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 2533/98 uiteengezette geheimhoudingsregeling.

2.

Artikel 3 van dit besluit is van toepassing op de NCB’s wanneer zij deze kenmerken doorgeven aan het ESS-lid van hun lidstaat ter beoordeling, correctie, complementering en integratie met de gegevens die het ESS-lid doorgeeft aan de Commissie (Eurostat) op grond van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 177/2008.

Artikel 2 Formaat en procedures voor toezending

1.

Het in de bijlage uiteengezette formaat wordt gebruikt voor het toezenden van gegevens door de NCB’s aan de ESS-leden.

2.

Wanneer gegevens door de NCB’s aan de ESS-leden worden toegezonden, worden de gegevens en metagegevens toegezonden overeenkomstig de normen van het ESS en volgens de structuur die is vastgesteld in de meest recente versie van de handleiding met aanbevelingen voor ondernemingsregisters die bij de Commissie (Eurostat) verkrijgbaar is.

3.

Wanneer gegevens door de NCB’s aan de ESS-leden worden toegezonden, volgen de NCB’s dezelfde naamgevingsconventies, structuren en definities van velden als in Verordening (EG) nr. 192/2009.

4.

De ingevolge dit besluit toegezonden gegevens en metagegevens worden in electronische vorm uitgewisseld.

5.

De ingevolge dit besluit toegezonden gegevens en metagegevens worden toegezonden via het veilige medium dat gebruikt wordt voor het toezenden van vertrouwelijke gegevens, of via beveiligde toegang op afstand.

Artikel 3 Veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen

1.

De ECB en NCB’s slaan de gegevens die zij van de Commissie (Eurostat) ingevolge Verordening (EG) nr. 177/2008 en Verordening (EU) nr. 1097/2010 ontvangen, en die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, op in een veilige afdeling met beperkte en gecontroleerde toegang.

2.

Door de ECB en NCB’s van de Commissie (Eurostat) ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

3.

De ECB en NCB’s verzekeren dat informatie betreffende de genomen veiligheidsmaatregelen wordt opgenomen in het jaarlijkse vertrouwelijkheidsverslag of dat de Commissie (Eurostat) en de aangewezen nationale autoriteiten via andere middelen worden geïnformeerd.

Artikel 4 Slotbepaling

Dit besluit treedt op 1 januari 2011 in werking.

BIJLAGE