Home

2010/60/: Besluit van de Commissie van 2 februari 2010 inzake de goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan van Malta betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 459)

2010/60/: Besluit van de Commissie van 2 februari 2010 inzake de goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan van Malta betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 459)

Besluit van de Commissie

van 2 februari 2010

inzake de goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan van Malta betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 459)

(Slechts de tekst in de Maltese taal is authentiek)

(2010/60/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [1], en met name op de artikelen 30 en 39,

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij de Beschikkingen 2008/395/EG [2] en 2009/85/EG [3] werden voor het begrotingsjaar 2007 de rekeningen van alle betaalorganen goedgekeurd, behalve die van het Maltese betaalagentschap MRAE.

(2) Nadat nieuwe gegevens zijn verstrekt en aanvullende controles zijn verricht, kan de Commissie nu een besluit nemen waarbij de door het Maltese betaalorgaan MRAE ingediende rekeningen betreffende uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling als volledig, juist en waarheidsgetrouw worden aangemerkt.

(3) Overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 staat dit besluit niet in de weg aan latere besluiten van de Commissie waarbij uitgaven die niet overeenkomstig de communautaire voorschriften blijken te zijn gedaan, alsnog aan communautaire financiering worden onttrokken,

HEEFT DE VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De rekeningen van het Maltese betaalorgaan MRAE betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 worden goedgekeurd.

De bedragen die op grond van dit besluit moeten worden ingevorderd bij of betaald aan de lidstaat in het kader van de in Malta toegepaste maatregelen voor plattelandsontwikkeling, worden vastgesteld in de bijlagen I en II.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Malta.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2010.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie

[1] PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

[2] PB L 139 van 29.5.2008, blz. 25.

[3] PB L 33 van 3.2.2009, blz. 31.

--------------------------------------------------

BIJLAGE I

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN VAN DE BETAALORGANEN

BEGROTINGSJAAR 2007 - DOOR HET ELGF GEFINANCIERDE UITGAVEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING IN DE NIEUWE LIDSTATEN

BIJ DE LIDSTAAT IN TE VORDEREN OF AAN DE LIDSTAAT TE BETALEN BEDRAG

LS | | 2007 - Uitgaven van de betaalorganen waarvan de rekeningen zijn | Totaal a + b | Verlagingen | Totaal | Voor het begrotingsjaar aan de lidstaat gedane tussentijdse betalingen | Van de lidstaat terug te vorderen (-) of aan de lidstaat te betalen (+) bedrag |

goedgekeurd | uitgesplitst |

= in de jaarlijkse declaratie gedeclareerde uitgaven | = totaal voor het begrotingsjaar aan de lidstaat gedane tussentijdse betalingen |

| | a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e - f |

MT | EUR | 4148025,92 | 0,00 | 4148025,92 | 0,00 | 4148025,92 | 4148025,00 | 0,92 |

--------------------------------------------------

BIJLAGE II

GOEDGEKEURDE UITGAVEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2007 IN DE NIEUWE LIDSTATEN PER DOOR HET ELGF GEFINANCIERDE MAATREGEL VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

VERSCHILLEN TUSSEN DE JAARREKENINGEN EN DE UITGAVENDECLARATIES

LS | Nr. | Maatregel | Uitgaven 2007 Bijlage I, kolom "a" | Verlagingen Bijlage I, kolom "d" | Voor 2007 goedgekeurd bedrag Bijlage I, kolom e |

MT | Nr. | Maatregel | i | ii | iii = i + ii |

| 1 | Probleemgebieden | 1720811,99 | 0,00 | 1720811,99 |

| 2 | Agromilieumaatregelen | 602487,79 | 0,00 | 602487,79 |

| 3 | Voldoen aan normen | 151000,30 | 0,00 | 151000,30 |

| 4 | Producentengroeperingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5 | Technische ondersteuning | 101978,48 | 0,00 | 101978,48 |

| 6 | Aanvulling staatssteun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 7 | Ad-hocmaatregel | 1571747,36 | 0,00 | 1571747,36 |

| | Totaal | 4148025,92 | 0,00 | 4148025,92 |

--------------------------------------------------