Home

2010/119/GBVB: Besluit 2010/119/GBVB van de Raad van 25 februari 2010 houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de Afrikaanse Unie

2010/119/GBVB: Besluit 2010/119/GBVB van de Raad van 25 februari 2010 houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de Afrikaanse Unie

26.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/26


BESLUIT 2010/119/GBVB VAN DE RAAD

van 25 februari 2010

houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de Afrikaanse Unie

De RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, artikel 31, lid 2, en artikel 33,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 6 december 2007 Gemeenschappelijk Optreden 2007/805/GBVB vastgesteld houdende benoeming van de heer Koen VERVAEKE tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) bij de Afrikaanse Unie (AU)(1).

(2)

Op 1 december 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2008/898/GBVB(2) houdende de verlenging van het mandaat van de SVEU tot en met 28 februari 2010 vastgesteld.

(3)

Het mandaat van de SVEU moet worden verlengd tot en met 31 augustus 2010. Het mandaat van de SVEU kan evenwel eerder worden beëindigd, indien de Raad daartoe besluit ingevolge een aanbeveling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) naar aanleiding van de inwerkingtreding van het besluit betreffende de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden.

(4)

De SVEU moet zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, als uiteengezet in artikel 21 van het Verdrag, kan schaden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden 2008/898/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie

Het mandaat van de heer Koen VERVAEKE als SVEU bij de AU wordt verlengd tot en met 31 augustus 2010. Het mandaat van de SVEU kan eerder worden beëindigd, indien de Raad daartoe besluit ingevolge een aanbeveling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) naar aanleiding van de inwerkingtreding van het besluit betreffende de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden.”;

2)

in artikel 3 worden de aanhef van de eerste alinea en de punten a) en k) vervangen door:

„Met het oog op de uitvoering van de aspecten van het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid/Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GBVB/GVDB) van de in artikel 2 genoemde doelstellingen, omvat het mandaat van de SVEU het volgende:

a)

vergroten van de algemene invloed van de EU in de dialoog met de AU en de AU-Commissie in Addis Abeba over een heel scala aan GBVB/GVDB-kwesties die deel uitmaken van de betrekkingen tussen de EU en de AU, en die dialoog strakker coördineren;

k)

nauwe contacten onderhouden en de coördinatie bevorderen met belangrijke internationale partners van de AU die in Addis Abeba aanwezig zijn, in het bijzonder met de Verenigde Naties, maar ook met niet-overheidsorganen, betreffende het hele scala aan GBVB/GVDB-kwesties die deel uitmaken van de relatie tussen de EU en de AU.”;

3)

artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Uitvoering van het mandaat

1. De SVEU is onder het gezag van de HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat.

2. Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt van de SVEU met de Raad. Onverminderd de bevoegdheden van de HV zorgt het PVC binnen het kader van het mandaat voor strategische aansturing en politieke leiding ten behoeve van de SVEU.”;

4)

artikel 5, leden 1 en 2, worden vervangen door:

„1. Het financieel referentiebedrag ter dekking van de kosten in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2010 bedraagt 1 850 000 euro.

2. Uitgaven die uit het in lid 1 genoemde bedrag worden gefinancierd, komen voor financiering in aanmerking vanaf 1 januari 2009. De uitgaven worden beheerd volgens de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie.”;

5)

artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:

„1. Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn team. In het team dient de door het mandaat vereiste deskundigheid inzake specifieke beleidsvraagstukken aanwezig te zijn. De SVEU houdt de Raad en de Commissie voortdurend op de hoogte van de samenstelling van zijn team.”;

6)

artikel 9, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De delegatie van de Unie en/of de lidstaten, naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.”;

7)

artikel 10, punt d), wordt vervangen door:

„d)

hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt aan de HV, de Raad en de Commissie schriftelijk verslag uit over de uitvoering daarvan en over andere veiligheidskwesties, in het kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de uitvoering van het mandaat.”;

8)

artikel 11 wordt vervangen door:

„Artikel 11

Rapportage

De SVEU brengt geregeld mondeling en schriftelijk verslag uit aan de HV en aan het PVC. De SVEU brengt zo nodig tevens verslag uit aan de groepen van de Raad. De geregelde schriftelijke verslagen worden verspreid via het COREU-netwerk. Op aanbeveling van de HV of het PVC kan de SVEU ook verslag uitbrengen aan de Raad Buitenlandse Zaken.”;

9)

artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

Coördinatie

De SVEU bevordert de algehele politieke coördinatie van de EU. Hij helpt ervoor te zorgen dat alle EU-instrumenten ter plaatse op coherente wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken. Daartoe worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de Commissie, en in voorkomend geval met die van de andere SVEU's die actief zijn in de regio. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies van de lidstaten en de delegaties van de Unie.

Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met de hoofden van de delegaties van de Unie in de regio en de missiehoofden van de lidstaten, die alles doen wat in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat. De SVEU onderhoudt eveneens contacten met andere internationale en regionale actoren ter plaatse.”.

Artikel 2

De SVEU legt de HV, de Raad en de Commissie aan het einde van zijn mandaat een verslag over de uitvoering van het mandaat voor.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is van toepassing met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA