Home

Besluit van de Commissie van 5 maart 2010 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van vesiculaire varkensziekte in Italië in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1192) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2010/143/EU)

Besluit van de Commissie van 5 maart 2010 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van vesiculaire varkensziekte in Italië in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1192) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2010/143/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen, waaronder urgente maatregelen. Ingevolge artikel 3, lid 2, van die beschikking kunnen de lidstaten een financiële bijdrage krijgen op voorwaarde dat maatregelen worden toegepast om de vesiculaire varkensziekte uit te roeien.

  2. Vesiculaire varkensziekte is een besmettelijke virale ziekte bij varkens die klinisch niet van mond-en-klauwzeer kan worden onderscheiden en bijgevolg de handel in de Unie en de uitvoer naar derde landen verstoort.

  3. In 2009 hebben in Italië uitbraken van vesiculaire varkensziekte plaatsgevonden. Het opnieuw opduiken van die ziekte vormt een ernstig risico voor de veestapel in de Unie. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG van de Raad(2) heeft Italië maatregelen genomen om die uitbraken te bestrijden.

  4. Bij een uitbraak van vesiculaire varkensziekte bestaat het risico dat de ziekteverwekker naar andere varkenshouderijen in die lidstaat of via de handel in levende varkens of varkensproducten naar andere lidstaten en naar derde landen wordt verspreid.

  5. Bij Beschikking 2005/779/EG van de Commissie van 8 november 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië(3) zijn veterinairrechtelijke voorschriften betreffende vesiculaire varkensziekte voor als vrij van vesiculaire varkensziekte erkende en niet als vrij van die ziekte erkende regio’s van Italië vastgesteld. De Italiaanse autoriteiten hebben voldaan aan de verplichting tot informatieverstrekking in artikel 11 van die beschikking.

  6. In artikel 3, lid 6, eerste streepje, van Beschikking 2009/470/EG worden de percentages vastgesteld van bepaalde door de lidstaat gemaakte kosten die in aanmerking kunnen komen voor de financiële bijdrage van de Unie.

  7. Voor de betaling van een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen voor de uitroeiing van de vesiculaire varkensziekte gelden de voorschriften van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten(4).

  8. Italië heeft volledig voldaan aan zijn technische en administratieve verplichtingen, als vastgesteld in artikel 3, lid 4, van Beschikking 2009/470/EG en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 349/2005.

  9. Op 21 mei 2009 en 10 juni 2009 heeft Italië een raming ingediend van de gemaakte kosten voor maatregelen ter uitroeiing van de vesiculaire varkensziekte.

  10. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Financiële bijdrage van de Unie aan Italië

Aan Italië mag een financiële bijdrage van de Unie worden toegekend in bepaalde kosten van maatregelen die het land overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 2009/470/EG heeft genomen om in 2009 de vesiculaire varkensziekte te bestrijden.

Artikel 2 Adressaat

Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2010.

Voor de Commissie

John Dalli

Lid van de Commissie