Home

Besluit van de Raad van 16 november 2009 inzake de ondertekening en sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout in de Gemeenschap

Besluit van de Raad van 16 november 2009 inzake de ondertekening en sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout in de Gemeenschap

Besluit van de Raad

van 16 november 2009

inzake de ondertekening en sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout in de Gemeenschap

(2010/151/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, en artikel 300, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In mei 2003 heeft de Commissie een EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) gepresenteerd, waarin werd opgeroepen tot maatregelen ter bestrijding van illegale houtkap door middel van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met houtproducerende landen. In oktober 2003 [1] zijn de conclusies van de Raad over het actieplan goedgekeurd en in januari 2004 heeft het Parlement een resolutie aangenomen.

(2) Op 5 december 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen over partnerschapsovereenkomsten om een EU-actieplan voor FLEGT ten uitvoer te leggen.

(3) Op 20 december 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2173/2005 [2] goedgekeurd, waarbij een FLEGT-vergunningensysteem is ingesteld voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap uit landen waarmee de Gemeenschap een vrijwillige partnerschapsovereenkomst heeft gesloten.

(4) De onderhandelingen met de Republiek Ghana zijn afgesloten en er is een vrijwillige partnerschapsovereenkomst gesloten tussen de Republiek Ghana en de Europese Gemeenschap inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout in de Gemeenschap (hierna "de overeenkomst" genoemd), die op 3 september 2008 is geparafeerd.

(5) Het is in het belang van de Gemeenschap om die overeenkomst goed te keuren,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout in de Gemeenschap wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

2. De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

In het krachtens artikel 19 van de overeenkomst ingestelde gezamenlijke mechanisme voor toezicht en toetsing wordt de Gemeenschap vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van de Commissie. De lidstaten kunnen als lid van de delegatie van de Gemeenschap deelnemen aan de vergaderingen van het gezamenlijke mechanisme voor toezicht en toetsing.

Artikel 3

De Commissie is overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2173/2005 gemachtigd om, namens de Gemeenschap, wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst op grond van artikel 26 ervan goed te keuren.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden [3].

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 november 2009.

Voor de Raad

De voorzitster

C. Malmström

[1] PB C 268 van 7.11.2003, blz. 1.

[2] PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1.

[3] De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door de secretaris-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

--------------------------------------------------