Home

Besluit van de Commissie van 16 april 2010 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG wat betreft bepaalde beschermende maatregelen in verband met een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2348) (Voor de EER relevante tekst) (2010/218/EU)

Besluit van de Commissie van 16 april 2010 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG wat betreft bepaalde beschermende maatregelen in verband met een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2348) (Voor de EER relevante tekst) (2010/218/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad(3), en met name op artikel 18, eerste alinea,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG(4), en met name op artikel 63, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap(5) bevat bepaalde beschermende maatregelen om de verspreiding van die ziekte te voorkomen, onder meer door het instellen van gebieden A en B na een vermoedelijke of bevestigde uitbraak van de ziekte. Die gebieden zijn opgenomen in de tabel van de bijlage bij die beschikking.

  2. Naar aanleiding van een bevestigde uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in Roemenië heeft die lidstaat overeenkomstig Beschikking 2006/415/EG beschermende maatregelen genomen, waaronder de instelling van gebieden A en B zoals bepaald in artikel 4 van die beschikking.

  3. Besluit 2010/158/EU van de Commissie van 16 maart 2010 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Roemenië(6) is vastgesteld naar aanleiding van een uitbraak van die ziekte in Roemenië. In dat besluit worden de gebieden omschreven waarin de beschermende maatregelen overeenkomstig Beschikking 2006/415/EG gelden en wordt de geldigheidsduur van die maatregelen vastgesteld.

  4. Die tijdelijke beschermende maatregelen zijn nu beoordeeld door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

  5. Sinds de vaststelling van Besluit 2010/158/EU is een verdere uitbraak bevestigd in een gebied dat reeds onderworpen was aan de tijdelijke beschermende maatregelen daarvan. Daarom moet met die nieuwe uitbraak rekening worden gehouden bij de omschrijving van gebied A en de periode van toepassing van de beschermende maatregelen, die nu moet worden bevestigd.

  6. De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. Voor de duidelijkheid van de wetgeving van de Unie moet Besluit 2010/158/EU uitdrukkelijk worden ingetrokken.

  8. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Besluit 2010/158/EU wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 april 2010.

Voor de Commissie

John Dalli

Lid van de Commissie

BIJLAGE

„BIJLAGE