Home

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Nederlands plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s (2010/241/EU)

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Nederlands plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s (2010/241/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 305,

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 22 december 2009 en 18 januari 2010 heeft de Raad de Besluiten 2009/1014/EU en 2010/29/EU aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015(1).

  2. In het Comité van de Regio’s is een zetel van plaatsvervanger vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van de heer Harry DIJKSMA,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wordt benoemd als plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s voor de resterende duur van de lopende ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2015:

de heer M.F.A. (René) VAN DIESSEN, gedeputeerde van de provincie Flevoland.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Á. Moratinos