Home

Besluit van de Raad van 31 maart 2010 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer (2010/251/EU)

Besluit van de Raad van 31 maart 2010 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer (2010/251/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 286, lid 5,

Gezien de voordracht van de Ierse regering,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De ambtstermijn van mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN werd bij besluit van de Raad van 23 januari 2006 verlengd voor de periode van 1 maart 2006 tot en met 29 februari 2012(1).

  2. Mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN heeft bij brief dd. 8 februari 2010 aan de voorzitter van de Raad haar ontslag ingediend als lid van de Rekenkamer.

  3. Ingevolge haar ontslag dient een opvolger te worden benoemd voor de resterende duur van haar ambtstermijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Eoin O'SHEA wordt benoemd tot lid van de Rekenkamer voor de resterende duur van de ambtstermijn van mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN, die afloopt op 29 februari 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Pérez Rubalcaba