Home

Besluit EUSEC/1/2010 van het Politiek en Veiligheidscomité van 18 mei 2010 tot instelling van het Comité van contribuanten aan de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo) (2010/297/GBVB)

Besluit EUSEC/1/2010 van het Politiek en Veiligheidscomité van 18 mei 2010 tot instelling van het Comité van contribuanten aan de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo) (2010/297/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 38, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2009/709/GBVB van de Raad van 15 september 2009 betreffende de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo)(1), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 10, lid 3, van Gemeenschappelijk Optreden 2009/709/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd de noodzakelijke besluiten te nemen betreffende de instelling van een Comité van contribuanten (CvC) aan EUSEC RD Congo.

  2. In de conclusies van de Europese Raad van Göteborg van 15-16 juni 2001 zijn richtsnoeren en modaliteiten vastgesteld voor de bijdragen van derde landen aan politiemissies. De Raad heeft op 10 december 2002 zijn goedkeuring gehecht aan het document met de titel „Overleg en modaliteiten voor de bijdrage van staten die geen EU-lidstaat zijn aan de civiele crisisbeheersing van de Europese Unie”, waarin de regelingen voor de deelneming van derde staten aan civiele crisisbeheersingsoperaties nader worden uitgewerkt, waaronder de instelling van een Comité van contribuanten.

  3. Het CvC zal een essentiële rol vervullen bij de dagelijkse leiding van EUSEC RD Congo. Het zal het voornaamste forum vormen voor het bespreken van alle problemen in verband met de dagelijkse leiding van de missie. Het PVC, dat de politieke controle en de strategische leiding van de missie uitoefent, dient met de opvattingen van het CvC rekening te houden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Instelling

Er wordt een Comité van contribuanten (CvC) aan de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo) ingesteld.

Artikel 2 Taken

1.

Het CvC mag zijn standpunten naar voren brengen. Het PVC houdt daarmee rekening en zorgt voor de politieke controle op en de strategische aansturing van EUSEC RD Congo.

2.

Het mandaat van het CvC is neergelegd in het document „Overleg en modaliteiten voor de bijdrage van staten die geen EU-lidstaat zijn aan de civiele crisisbeheersing van de Europese Unie”.

Artikel 3 Samenstelling

1.

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn gerechtigd aanwezig te zijn bij de besprekingen van het CvC. Alleen de bijdragende staten nemen evenwel deel aan de dagelijkse leiding van EUSEC RD Congo. Vertegenwoordigers van derde landen die deelnemen aan EUSEC RD Congo mogen de vergaderingen van het CvC bijwonen. Ook mag een vertegenwoordiger van de Commissie de vergaderingen van het CvC bijwonen.

2.

Het CvC wordt regelmatig geïnformeerd door het hoofd van de missie.

Artikel 4 Voorzitter

Het CvC wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid of door zijn of haar vertegenwoordiger.

Artikel 5 Vergaderingen

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Artikel 7 Inwerkingtreding