Home

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2010/305/EU)

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2010/305/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 302,

Gezien Besluit 2006/524/EG, Euratom van de Raad(1),

Gezien de voordracht van de Oostenrijkse regering,

Gezien het advies van de Commissie,

  1. Overwegende dat in het Europees Economisch en Sociaal Comité een zetel van lid is vrijgekomen door het aftreden van de heer Heinz PETER,

HEEFT EEN VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Alfred GAJDOSIK, Mitglied im Präsidium der Fraktion Christlicher Gewerkschafter im Österreichischen Gewerkschaftsbund, Vorsitzender der Fraktion Christlicher Gewerkschafter in der Gewerkschaft vida und Mitglied im Präsidium der vida (Groep III — Vertegenwoordigers van alle andere maatschappelijke belangengroeperingen), wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de verdere duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 20 september 2010.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Á. Moratinos