Home

Besluit van de Raad van 12 juli 2010 inzake de toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) ten behoeve van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Sudan (2010/406/EU)

Besluit van de Raad van 12 juli 2010 inzake de toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) ten behoeve van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Sudan (2010/406/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 217,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn(1), en met name artikel 1, lid 4, en artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De regering van Sudan heeft besloten de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000(2) en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005(3) niet te ratificeren en heeft daarmee de toegang verloren tot het nationale indicatieve programma van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), waarvoor 294,9 miljoen EUR was toegewezen; dit bedrag blijft nu binnen het tiende EOF.

  2. De huidige politieke situatie in Sudan en de humanitaire crises in Darfur, Zuid-Sudan, Oost-Sudan, en de overgangsgebieden vereisen grote betrokkenheid van de Europese Unie, onder meer door de verstrekking van cruciale hulp aan de Sudanese bevolking. Doordat de middelen van het tiende EOF niet beschikbaar zijn, heeft de Unie aanzienlijk minder capaciteit om de bevolking te ondersteunen en het land te helpen stabiliseren, wat ook gevolgen kan hebben voor de rest van de regio.

  3. Om het tekort aan financiering te dekken, is het aangewezen geannuleerde middelen van het negende EOF en eerdere EOF’s te gebruiken.

  4. Deze middelen moeten worden aangewend voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Sudan, met name in de gebieden waar een conflict woedt, waaronder Darfur, Zuid-Sudan, Oost-Sudan, en de overgangsgebieden. De middelen worden toegewezen op basis van een door de Commissie goed te keuren financieringsbesluit. Tevens moet worden voorzien in de nodige middelen voor ondersteuningsmaatregelen.

  5. Deze middelen moeten worden beheerd in gecentraliseerd en gezamenlijk beheer en, met het oog op vereenvoudiging, overeenkomstig de uitvoeringsregeling voor het tiende EOF,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Van de geannuleerde middelen voor projecten van het negende EOF en eerdere EOF’s wordt een bedrag van 150 miljoen EUR uitgetrokken om in de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Sudan te voorzien; 2 % van dat bedrag wordt uitgetrokken voor ondersteuningsuitgaven door de Commissie.

2.

Deze middelen worden beheerd in gecentraliseerd en gezamenlijk beheer en overeenkomstig de uitvoeringsregeling voor het tiende EOF.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgend op die waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

S. Laruelle