Home

Besluit 2010/452/GBVB van de Raad van 12 augustus 2010 inzake de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

Besluit 2010/452/GBVB van de Raad van 12 augustus 2010 inzake de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28 en artikel 43, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 15 september 2008 Gemeenschappelijk Optreden 2008/736/GBVB inzake de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia(1) (hierna „de missie” genoemd), vastgesteld. Dit gemeenschappelijk optreden verstrijkt op 14 september 2010.

 2. Op 28 mei 2010 heeft het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) aanbevolen de missie met twaalf maanden te verlengen tot en met 14 september 2011.

 3. De commando- en controlestructuur van de missie dient de contractuele aansprakelijkheid van het hoofd van de missie ten aanzien van de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de missie onverlet te laten.

 4. Voor deze missie moet de binnen het secretariaat-generaal van de Raad opgerichte wachtdienst in werking worden gesteld.

 5. De missie heeft mogelijk plaats in een verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag kan schaden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 De missie

1.

De Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië (hierna „EUMM Georgia” of „de missie” genoemd), ingesteld bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/736/GBVB, wordt verlengd van 15 september 2010 tot en met 14 september 2011.

2.

EUMM Georgia treedt op in overeenstemming met de taakomschrijving vervat in artikel 2 en verricht de taken die omschreven zijn in artikel 3.

Artikel 2 Taakomschrijving

1.

EUMM Georgia staat in voor de civiele waarneming van het optreden van de partijen, waaronder de volledige naleving, in Georgië, van het zespuntenakkoord en de uitvoeringsmaatregelen in het verlengde daarvan, zulks in nauwe samenwerking met de partners, met name de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), en in overeenstemming met andere activiteiten van de Unie, teneinde bij te dragen tot de stabilisering, de normalisering en het wekken van vertrouwen, en tegelijk bij te dragen aan het Europees beleid ter ondersteuning van een duurzame politieke oplossing voor Georgië.

2.

De specifieke doelstellingen van de missie zijn:

 1. bijdragen aan de stabiliteit op lange termijn overal in Georgië en de omliggende regio;

 2. op korte termijn, de stabilisering van de situatie, met een verminderd risico op hervatting van de vijandelijkheden, zulks in volledige overeenstemming met het zespuntenakkoord en de uitvoeringsmaatregelen in het verlengde daarvan.

Artikel 3 Taakstelling

Voor het verwezenlijken van de missie heeft EUMM Georgia de volgende taken:

 1. stabilisering:

  waarnemen van, analyseren van en verslag uitbrengen over de situatie met betrekking tot het stabiliseringsproces, toegespitst op de volledige naleving van het zespuntenakkoord met inbegrip van terugtrekking van troepen, op vrij verkeer en acties van dwarsliggers, alsook op schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht;

 2. normalisering:

  waarnemen van, analyseren van en verslag uitbrengen over de situatie met betrekking tot het proces van normalisering van het burgerbestuur, met nadruk op de rechtsstaat, doeltreffende wetshandhavingsstructuren en adequate openbare orde. De missie ziet ook toe op de veiligheid van vervoermiddelen, energie-infrastructuren en nutsvoorzieningen, alsook op de politieke en veiligheidsaspecten van de terugkeer van intern ontheemden en vluchtelingen;

 3. vertrouwenwekkende maatregelen:

  bijdragen tot het verminderen van de spanningen door verbinding, vergemakkelijking van de contacten tussen de partijen en andere vertrouwenwekkende maatregelen.

 4. bijdragen leveren voor de ontwikkeling van Europees beleid en aan het toekomstige optreden van de Unie.

Artikel 4 Structuur van de missie

1.

De structuur van EUMM Georgia is als volgt:

 1. hoofdkwartier. Het hoofdkwartier bestaat uit het bureau van het hoofd van de missie en het personeel van het hoofdkwartier, dat voorziet in alle nodige commando- en controlefuncties, alsook in ondersteuning van de missie. Het hoofdkwartier wordt gevestigd in Tbilisi;

 2. kantoren ter plaatse. De geografisch gespreide kantoren ter plaatse zullen de waarnemingstaken, alsook de functies voor de ondersteuning van de missie verrichten;

 3. er wordt een ondersteunend element opgericht, dat in het secretariaat-generaal van de Raad in Brussel gevestigd zal zijn.

2.

De in lid 1 uiteengezette elementen zullen nader worden uitgewerkt in het operatieplan (OPLAN).

Artikel 5 Civiele operationele commandant

Artikel 6 Hoofd van de missie

Artikel 7 Personeel

Artikel 8 Status van de missie en het personeel

Artikel 9 Commandostructuur

Artikel 10 Politieke controle en strategische leiding

Artikel 11 Deelneming van derde staten

Artikel 12 Beveiliging

Artikel 13 Wachtdienst

Artikel 14 Financiële regelingen

Artikel 15 Coördinatie

Artikel 16 Vrijgave van gerubriceerde gegevens

Artikel 17 Evaluatie van de missie

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur