Home

Besluit van de Commissie van 6 juli 2010 betreffende de door Polen ten uitvoer gelegde steunmaatregel C 48/07 (ex NN 60/07) ten gunste van WRJ en WRJ-Serwis (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4476) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2010/612/EU)

Besluit van de Commissie van 6 juli 2010 betreffende de door Polen ten uitvoer gelegde steunmaatregel C 48/07 (ex NN 60/07) ten gunste van WRJ en WRJ-Serwis (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4476) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2010/612/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),

Gezien Protocol nr. 8 van het Toetredingsverdrag betreffende de herstructurering van de Poolse ijzer- en staalindustrie(1),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(2) en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De formele onderzoeksprocedure van artikel 108, lid 2, VWEU, welke is ingeleid bij een aan Polen gericht schrijven van 23 oktober 2007, wordt beëindigd omdat de Commissie krachtens de bepalingen van Protocol nr. 8 bij het Toetredingsverdrag van Polen niet bevoegd is om de maatregelen die ten gunste van WRJ en WRJ-Serwis in 2001, 2002 en 2003 door Polen zijn genomen, te beoordelen.

  Artikel 2

  Dit besluit is gericht tot de Republiek Polen.

  Gedaan te Brussel, 6 juli 2010.

  Voor de Commissie

  Joaquín Almunia

  Vicevoorzitter