Home

Besluit van de Raad van 3 juni 2010 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Besluit van de Raad van 3 juni 2010 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Besluit van de Raad

van 3 juni 2010

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2010/666/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op Unieniveau.

(2) Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003, heeft de Commissie namens de Unie met de regering van de Socialistische Republiek Vietnam onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (hierna "de overeenkomst" genoemd).

(3) De overeenkomst die op basis van deze onderhandelingen tot stand is gekomen dient te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt zij voorlopig toegepast, vanaf de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daarvoor vereiste procedures [1].

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de in artikel 7, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te doen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Pérez Rubalcaba

[1] De datum vanaf welke de overeenkomst voorlopig zal worden toegepast, wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

--------------------------------------------------