Home

Besluit van de Raad van 8 november 2010 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan (2010/717/EU)

Besluit van de Raad van 8 november 2010 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan (2010/717/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan („het verdrag”) is op 24 oktober 1978 in Ottawa ondertekend en op 1 januari 1979 in werking getreden, en bij dit verdrag is de Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan („NAFO”) opgericht.

  2. De Gemeenschap is tot het verdrag toegetreden bij Verordening (EEG) nr. 3179/78 van de Raad van 28 december 1978 betreffende de sluiting door de Europese Economische Gemeenschap van de Overeenkomst inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan(1).

  3. Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is.

  4. De algemene raad van de NAFO heeft tijdens de jaarlijkse vergadering van 2007 en die van 2008 de wijziging van het verdrag („de wijzinging”) vastgesteld. Deze wijziging betreft tal van aspecten van het verdrag en beoogt in de eerste plaats het verdrag beter in overeenstemming te brengen met andere recente regionale verdragen en internationale instrumenten op visserijgebied en er moderne concepten van visserijbeheer in op te nemen.

  5. De wijziging zal de Unie helpen haar internationale verplichtingen met betrekking tot de duurzame visserij na te komen en de doelstellingen van het verdrag te bevorderen.

  6. De wijziging dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijziging van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan („de wijziging”) wordt namens de Unie goedgekeurd(2).

De tekst van de wijziging is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de in artikel XXI, lid 3, van het verdrag bedoelde kennisgeving te doen, teneinde de Unie te binden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, 8 november 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Wathelet

WIJZIGING VAN HET VERDRAG INZAKE TOEKOMSTIGE MULTILATERALE SAMENWERKING OP VISSERIJGEBIED IN HET NOORDWESTELIJKE DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

„Artikel I Begripsomschrijving

Artikel II Doel

Artikel III Algemene beginselen

Artikel IV Toepassingsgebied

Artikel V De organisatie

Artikel VI De commissie

Artikel VII De wetenschappelijke raad

Artikel VIII Het secretariaat

Artikel IX Begroting

Artikel X Plichten van de verdragsluitende partijen

Artikel XI Plichten van de vlagstaten

Artikel XII Plichten van de havenstaten

Artikel XIII Besluitvorming van de commissie

Artikel XIV Uitvoering van de besluiten van de commissie

Artikel XV Geschillenbeslechting

Artikel XVI Samenwerking met niet-verdragsluitende partijen

Artikel XVII Samenwerking met andere organisaties

Artikel XVIII Beoordeling en herziening

Artikel XIX Bijlagen

Artikel XX Goede trouw en misbruik van rechten

Artikel XXI Verband met andere overeenkomsten

Artikel XXII Wijzigingen van het verdrag

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

„Artikel XXIV Opzegging

Artikel XXV Registratie

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage I bij het verdrag

Bijlage II bij het verdrag