Home

Richtlijn 2010/77/EU van de Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de geldigheidsduur van de opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2010/77/EU van de Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de geldigheidsduur van de opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de werkzame stoffen in de bijlage bij deze richtlijn vervallen tussen 31 mei 2011 en 31 december 2012.

  2. In artikel 5, lid 5, van Richtlijn 91/414/EEG is bepaald dat de opneming van een werkzame stof op verzoek kan worden verlengd, mits een aanvraag daartoe wordt ingediend uiterlijk twee jaar vóór het verstrijken van de periode van opneming. De Commissie heeft verzoeken voor de verlenging van de opneming voor alle in overweging 1 bedoelde stoffen ontvangen.

  3. Er moeten gedetailleerde voorschriften worden vastgesteld voor de indiening en de beoordeling van de verdere gegevens die nodig zijn voor de verlenging van de opneming in bijlage I. Daarom is het gerechtvaardigd de opneming van de in overweging 1 bedoelde stoffen te verlengen voor een periode die nodig is om de aanvragers in staat te stellen hun aanvragen voor te bereiden en om de Commissie in staat te stellen deze aanvragen te beoordelen en er een besluit over te nemen.

  4. Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 maart 2011 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april 2011.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE