Home

Verordening (EU) nr. 9/2010 van de Commissie van 23 december 2009 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel in voeder voor mestkippen, legkippen, eenden en mestkalkoenen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 9/2010 van de Commissie van 23 december 2009 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel in voeder voor mestkippen, legkippen, eenden en mestkalkoenen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de verleningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

  2. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten zijn bij de aanvraag verstrekt.

  3. De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor het enzympreparaat endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” in voeder voor mestkippen, leghennen, eenden en mestkalkoenen.

  4. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 12 en 19 september 2007(2), 22 november 2007(3) en 2 juli 2009(4) geconcludeerd dat het enzympreparaat endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), geen nadelige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft en dat het gebruik van dat preparaat de prestatie van de dieren verbetert. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

  5. Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 december 2009.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”. Functionele groep: „verteringsbevorderaars”.

4a11

Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon Finnfeeds International Limited

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

Preparaat endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) met een minimumactiviteit van 40 000 U(1)/g

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Mestkippen

625 U

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Voor gebruik in voeders die rijk zijn aan zetmeel- en niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bijv. voeders die meer dan 40 % tarwe of 60 % mais bevatten.

13.1.2020

Legkippen

2 500 U

Eenden

625 U

Mestkalkoenen

1 250 U