Home

Verordening (EU) nr. 238/2010 van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het etiketteringsvoorschrift voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent en die bepaalde voedingsmiddelenkleurstoffen bevatten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 238/2010 van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het etiketteringsvoorschrift voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent en die bepaalde voedingsmiddelenkleurstoffen bevatten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven(1), en met name op artikel 24, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat een lijst van voedingsmiddelenkleurstoffen waarvoor op de etikettering de aanvullende informatie moet worden verstrekt dat deze kleurstoffen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig kunnen beïnvloeden.

  2. In een uitzondering op die regel is reeds voorzien in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 voor voedingsmiddelen waarbij de kleurstof is gebruikt voor gezondheids- of andere markeringen op vleesproducten of voor het stempelen of versieren van eierschalen.

  3. De in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 vermelde kleurstoffen kunnen worden gebruikt in bepaalde alcoholische dranken, zoals gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten, vruchtenwijnen, cider, perenwijn en bepaalde gedistilleerde dranken. Aangezien producten met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent niet bestemd zijn voor consumptie door kinderen, is de aanvullende etikettering, als bedoeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, daarom voor die producten nodig noch passend.

  4. Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

De voetnoot „(*) met uitzondering van voedingsmiddelen waarbij de kleur(en) is/zijn gebruikt voor gezondheids- of andere markeringen op vleesproducten of voor het stempelen of versieren van eierschalen.” wordt vervangen door:

met uitzondering van:

  1. voedingsmiddelen waarbij de kleurstof(fen) is/zijn gebruikt voor gezondheids- of andere markeringen op vleesproducten of voor het stempelen of versieren van eierschalen, en

  2. dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 20 juli 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso