Home

Verordening (EU) nr. 239/2010 van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 239/2010 van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), en met name op artikel 10, lid 3, tweede alinea, en lid 4, tweede alinea,

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt(2), en met name op artikel 18, lid 1, vierde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 91/496/EEG stelt de quarantainevoorschriften betreffende uit derde landen ingevoerde levende dieren vast, inclusief de algemene voorwaarden waaraan quarantainestations in de Unie moeten voldoen. Bijlage B bij die richtlijn bevat een lijst van algemene voorwaarden voor de erkenning van dergelijke stations.

 2. Artikel 10, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/496/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 2008/73/EG van de Raad van 15 juli 2008 tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied(3), heeft een vereenvoudigde procedure ingevoerd voor het opstellen en publiceren van een lijst van erkende quarantainestations waar levende dieren in quarantaine of in isolatie moeten worden geplaatst, als de wetgeving van de Unie dit voorschrijft. Volgens die nieuwe procedure, die met ingang van 1 januari 2010 van toepassing is, ligt de bevoegdheid tot het opstellen van de lijst van erkende quarantainestations die voldoen aan de algemene voorwaarden van bijlage B bij die richtlijn niet langer bij de Commissie maar bij de lidstaten.

 3. Verordening (EG) nr. 318/2007 van de Commissie(4) stelt de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels, met uitzondering van pluimvee, in de Unie vast. Artikel 6 van die verordening bepaalt dat de erkende quarantainevoorzieningen en -stations ook moeten voldoen aan de minimumvoorschriften van bijlage IV bij die verordening. Bijlage V bij die verordening bevat bovendien een lijst van de erkende quarantainevoorzieningen en -stations.

 4. Voor de vereenvoudiging van de wetgeving van de Unie is het nodig dat artikel 6 van Verordening (EG) nr. 318/2007 wordt gewijzigd en bijlage V bij die verordening wordt geschrapt om rekening te houden met de nieuwe procedures voor de erkenning en de opstelling van de lijst van quarantainevoorzieningen en -stations, als bedoeld in Richtlijn 91/496/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 2008/73/EG. Sommige lidstaten zijn reeds begonnen met de opstelling van lijsten van erkende quarantainestations om de bepalingen van artikel 10, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/496/EEG om te zetten. Daarom is het voor de duidelijkheid van de wetgeving van de Unie dienstig dat de wijzigingen in Verordening (EG) nr. 318/2007 van toepassing zijn met ingang van dezelfde toepassingsdatum van Richtlijn 91/496/EEG.

 5. Verordening (EG) nr. 318/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 318/2007 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 6 wordt vervangen door:

  Erkende quarantainevoorzieningen en -stations moeten voldoen aan de minimumvoorschriften van bijlage IV.

  Elke lidstaat stelt een lijst van erkende quarantainevoorzieningen en -stations met hun erkenningsnummer op, houdt deze lijst bij en stelt haar ter beschikking van de Commissie, de andere lidstaten en het publiek.”.

 2. Bijlage V wordt geschrapt.

„Artikel 6 Erkende quarantainevoorzieningen en -stations

Erkende quarantainevoorzieningen en -stations moeten voldoen aan de minimumvoorschriften van bijlage IV.

Elke lidstaat stelt een lijst van erkende quarantainevoorzieningen en -stations met hun erkenningsnummer op, houdt deze lijst bij en stelt haar ter beschikking van de Commissie, de andere lidstaten en het publiek.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso