Home

Verordening (EU) nr. 353/2010 van de Commissie van 23 april 2010 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Mirabelles de Lorraine (BGA)]

Verordening (EU) nr. 353/2010 van de Commissie van 23 april 2010 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Mirabelles de Lorraine (BGA)]

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name op artikel 9, lid 2, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 heeft de Commissie een door Frankrijk ingediend verzoek beoordeeld om goedkeuring van een wijziging van onderdelen van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Mirabelles de Lorraine”, die bij Verordening (EG) nr. 1107/1996 van de Commissie(2) is geregistreerd.

  2. Het wijzigingsverzoek heeft ten doel diepgevroren mirabellen aan het productdossier toe te voegen. Er werden nog enkele andere wijzigingen voorgesteld, met name met betrekking tot het bewijs van de oorsprong en de etikettering.

  3. De Commissie heeft de voorgestelde wijziging onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 510/2006, kan de Commissie de wijziging goedkeuren zonder een beroep te doen op de in de artikelen 5, 6 en 7 van die verordening omschreven procedure,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding „Mirabelles de Lorraine” wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Het enig document dat de belangrijkste gegevens uit het productdossier bevat, is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 april 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I

BIJLAGE II