Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9,

Gelet op artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1487/2005 van de Raad(2),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1487/2005 wordt gewijzigd door toevoeging van de volgende ondernemingen in de tabel van ondernemingen met individuele rechten:

  Onderneming

  Definitief antidumpingrecht

  Aanvullende Taric-code

  „AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd

  14,1 %

  A617

  Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd

  14,1 %

  A617 ”

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Luxemburg, 26 april 2010.

  Voor de Raad

  De voorzitster

  C. Ashton