Home

Verordening (EU) nr. 529/2010 van de Commissie van 17 juni 2010 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

Verordening (EU) nr. 529/2010 van de Commissie van 17 juni 2010 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening)(1), en met name op artikel 143,

Gelet op Verordening (EG) nr. 614/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine(2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie(3) zijn bepalingen vastgesteld voor de toepassing van de regeling inzake aanvullende invoerrechten en zijn de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, vastgesteld.

  2. Uit de regelmatige controle van de gegevens die als basis worden gebruikt voor het bepalen van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen voor de invoer van bepaalde producten moeten worden gewijzigd met inachtneming van de naar gelang van de oorsprong optredende prijsverschillen. De representatieve prijzen moeten derhalve worden bekendgemaakt.

  3. Deze wijziging moet, gezien de marktsituatie, zo spoedig mogelijk worden toegepast.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1484/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGEvan de verordening van de Commissie van 17 juni 2010 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

GN-code

Omschrijving

Representatieve prijs

(EUR/100 kg)

In artikel 3, lid 3, bedoelde zekerheid

(EUR/100 kg)

Oorsprong(1)

0207 12 10

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 70 %), bevroren

132,9

0

BR

131,7

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 65 %), bevroren

124,9

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Delen zonder been, van hanen of van kippen, bevroren

203,1

29

BR

224,3

23

AR

300,5

0

CL

0207 14 50

Borsten van kippen, bevroren

171,0

12

BR

0207 14 60

Dijen van kippen, bevroren

114,6

9

BR

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

257,0

12

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Eigeel

323,9

0

AR

0408 91 80

Eieren uit de schaal, gedroogd

373,5

0

AR

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken

287,5

0

BR

3502 11 90

Ovoalbumine, gedroogd

566,9

0

AR

„BIJLAGE I