Home

Verordening (EU) nr. 609/2010 van de Commissie van 9 juli 2010 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 576/2010 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 juli 2010

Verordening (EU) nr. 609/2010 van de Commissie van 9 juli 2010 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 576/2010 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 juli 2010

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening)(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 1 juli 2010, zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 576/2010 van de Commissie(3).

  2. Aangezien het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR/t verschilt van het vastgestelde recht, moet een overeenkomstige aanpassing van de bij Verordening (EU) nr. 576/2010 vastgestelde invoerrechten plaatsvinden.

  3. Verordening (EU) nr. 576/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 576/2010 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 juli 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE I

Vanaf 10 juli 2010 geldende invoerrechten voor de in artikel 136, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht(1)

(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1001 90 91

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex10019099

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 00 00

ROGGE

29,07

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

5,34

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed(2)

5,34

1007 00 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

29,07

BIJLAGE II