Home

Verordening (EU) nr. 709/2010 van de Commissie van 22 juli 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Verordening (EU) nr. 709/2010 van de Commissie van 22 juli 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer(1), en met name op artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, hierna „de Cites-overeenkomst” genoemd. Op de 15e conferentie van de partijen bij de Cites-overeenkomst te Doha, Qatar, in maart 2010, werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de Cites-overeenkomst.

 2. De soort Anas oustaleti werd geschrapt in bijlage I.

 3. De soorten Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri en Protea odorata werden geschrapt in bijlage II.

 4. De Egyptische populatie van Crocodylus niloticus is met een nulquotum voor wilde specimens verplaatst van bijlage I naar bijlage II.

 5. De populatie van Crocodylus moreletii in Mexico en in Belize is met een nulquotum voor wilde specimens verplaatst van bijlage I naar bijlage II.

 6. Neurergus kaiseri is in bijlage I opgenomen.

 7. De soorten Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (met annotatie), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii en Bulnesia sarmientoi (met annotatie) zijn opgenomen in bijlage II.

 8. De vermelding van Beccariophoenix madagascariensis en Neodypsis decaryi in bijlage II werd uitgebreid tot zaden uit Madagascar.

 9. De volgende soorten zijn op verzoek van Maleisië geschrapt in bijlage III: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris en Rollulus rouloul, terwijl de soort Haliotis midae in bijlage III is geschrapt op verzoek van Zuid-Afrika.

 10. De annotaties voor de soort Canis lupus in de bijlagen I en II zijn gewijzigd.

 11. De annotaties voor de soort Orchidaceae spp. in bijlage I zijn gewijzigd.

 12. De annotaties voor de soort Cactaceae spp. in bijlage II en alle plantentaxa met annotatie #1 zijn gewijzigd.

 13. Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.

 14. Gezien de wijzigingen in de bijlagen I, II en III van de Cites-overeenkomst moeten de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 ook worden gewijzigd.

 15. De soorten Physignathus cocincinus, Abronia graminea en Ctenosaura quinquecarinata — die momenteel niet zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — worden in de Europese Unie in zulke hoeveelheden ingevoerd dat toezicht gerechtvaardigd is. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97.

 16. Op de 15e conferentie der partijen bij de Cites-overeenkomst werden nieuwe standaard-nomenclatuurwerken voor dieren aangenomen.

 17. Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlagen bij die verordening geheel te vervangen.

 18. De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE Verordening VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:

 1. met de naam van de soort, of

 2. met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.

De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.

Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.

Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad (de „vogelrichtlijn”) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (de „habitatrichtlijn”).

De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:

 1. „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);

 2. „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en

 3. „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).

De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.

(I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.

(II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.

(III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.

Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:

#1

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

 1. zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

 2. in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

 3. afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en

 4. vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla.

#2

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

 1. zaden en pollen, en

 2. verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#3Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.
#4

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

 1. zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cacataceae spp. en op uit Madagascar uitgevoerde zaden van Beccariophoenix madagascariensis en op Neodypsis decaryi;

 2. in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

 3. afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;

 4. vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;

 5. stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de soort Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus (Cactaceae), en

 6. verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#5Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.
#6Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.
#7Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
#8Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
#9Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the Cites Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx”.
#10Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
#11Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
#x12Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met uitzondering van verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van één of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.

Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 1Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
§ 2Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen

Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 3Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
§ 4Stammen of blokken, planken en vellen fineer

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Gewone naam

FAUNA (DIEREN)

FLORA (PLANTEN)

AGAVACEAE

Agavefamilie

Agave parviflora (I)

Santa Cruz-streepagave

Agave victoriae-reginae (II) #4

Koningin Victoria-agave

Nolina interrata (II)

San Diego-berengras

AMARYLLIDACEAE

Narcisfamilie

Galanthus spp. (II) #4

Sneeuwklokjes

Sternbergia spp. (II) #4

Leliën des velds

ANACARDIACEAE

Pruikenboomfamilie

Operculicarya hyphaenoides (II)

Jabihy

Operculicarya pachypus (II)

Tabily

APOCYNACEAE

Hoodia spp. (II) #9

Hoodia’s

Pachypodium spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4

Madagaskar-palmen

Pachypodium ambongense (I)

Olifantromppalm

Pachypodium baronii (I)

Sleutelbloempalm

Pachypodium decaryi (I)

Hanenspoorbloempalm

Rauvolfia serpentina (II) #2

Slangenwortel-duivelspeper

ARALIACEAE

Klimopfamilie

Panax ginseng (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3

Ginseng

Panax quinquefolius (II) #3

Amerikaanse ginseng

ARAUCARIACEAE

Araucariafamilie

Araucaria araucana (I)

Apenverdriet

BERBERIDACEAE

Berberisfamilie

Podophyllum hexandrum (II) #2

Indische alruinwortel

BROMELIACEAE

Bromeliafamilie

Tillandsia harrisii (II) #4

Harris’ tillandsia

Tillandsia kammii (II) #4

Kamms tillandsia

Tillandsia kautskyi (II) #4

Kautsky’s tillandsia

Tillandsia mauryana (II) #4

Maury’s tillandsia

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Sprengels tillandsia

Tillandsia sucrei (II) #4

Sucre-tillandsia

Tillandsia xerographica (II) #4

Xerografie-tillandsia

CACTACEAE

Cactusfamilie

CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Pereskia spp., Pereskiopsis spp. en Quiabentia spp.)(8) #4

Cactussen

Ariocarpus spp. (I)

Levendesteencactussen

Astrophytum asterias (I)

Stercactus

Aztekium ritteri (I)

Aztekencactus

Coryphantha werdermannii (I)

Zwijnspeldenkussen

Discocactus spp. (I)

Schijfcactussen

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Lindsays egelcactus

Echinocereus schmollii (I)

Lamsstaartcactus

Escobaria minima (I)

Nellie Cory’s cactus

Escobaria sneedii (I)

Sneeds speldenkussen

Mammillaria pectinifera (I)

Biggencactus

Mammillaria solisioides (I)

Pitayta

Melocactus conoideus (I)

Kegelvormige Turksemutscactus

Melocactus deinacanthus (I)

Prachtborstelige Turksemutscactus

Melocactus glaucescens (I)

Wollige wassteel-Turksemutscactus

Melocactus paucispinus (I)

Geringstekelige Turksemutscactus

Obregonia denegrii (I)

Artisjokcactus

Pachycereus militaris (I)

Teddybeercactus

Pediocactus bradyi (I)

Brady’s speldenkussen

Pediocactus knowltonii (I)

Knowltons cactus

Pediocactus paradinei (I)

Paradines cactus

Pediocactus peeblesianus (I)

Peebles’ navajocactus

Pediocactus sileri (I)

Silers speldenkussen

Pelecyphora spp. (I)

Bijltjescactussen

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Tobuschs vishaakcactus

Sclerocactus erectocentrus (I)

Acuña-cactus

Sclerocactus glaucus (I)

Uinta Basin-cactus

Sclerocactus mariposensis (I)

Lloyds vlindercactus

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Mesa Verde-cactus

Sclerocactus nyensis (I)

Tonopah-vishaakcactus

Sclerocactus papyracanthus (I)

Papierstekelvishaakcactus

Sclerocactus pubispinus (I)

Great Basin-vishaakcactus

Sclerocactus wrightiae (I)

Wrights vishaakcactus

Strombocactus spp. (I)

Tolcactussen

Turbinicarpus spp. (I)

Turbinecactussen

Uebelmannia spp. (I)

Uebelmanns cactussen

CARYOCARACEAE

Caryocarfamilie

Caryocar costaricense (II) #4

Knoflookboom

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Asterfamilie (composieten)

Saussurea costus (I) (Ook S. lappa, Aucklandia lappa of A. costus genoemd)

COST, kutki of kuth

CRASSULACEAE

Vetplantenfamilie

Dudleya stolonifera (II)

Laguna Beach-liveforever

Dudleya traskiae (II)

Santa Barbara-liveforever

CUPRESSACEAE

Cipresfamilie

Fitzroya cupressoides (I)

Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

Chileense cipres

CYATHEACEAE

Cyatheafamilie

Cyathea spp. (II) #4

Cyathea’s (boomvarens)

CYCADACEAE

Cycaspalmenfamilie

CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #x4

Cycaspalmen

Cycas beddomei (I)

Beddomes cycaspalm

DICKSONIACEAE

Dicksoniafamilie

Cibotium barometz (II) #4

Kettingvaren, cibota of gou-ji

Dicksonia spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; omvat Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana en D. stuebelii) #4

Dicksonia’s (boomvarens)

DIDIEREACEAE

Didiereafamilie

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

Madagaskar-boomvarens, aluaudia’s

DIOSCOREACEAE

Yamswortelfamilie

Dioscorea deltoidea (II) #4

Olifantspoot

DROSERACEAE

Zonnedauwfamilie

Dionaea muscipula (II) #4

Venusvliegenval

EUPHORBIACEAE

Wolfsmelkfamilie

Euphorbia spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Euphorbia misera; uitsluitend succulente species; op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Euphorbia trigona, kunstmatig gekweekte kam- of waaiervormige mutanten of kleurmutanten van Euphorbia lactea die op een kunstmatig gekweekte onderstam van Euphorbia neriifolia zijn geënt, alsook op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Euphorbia „Milii” die in partijen van 100 of meer planten worden verkocht en die gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing) #4

Euphorbia’s of wolfsmelken

Euphorbia ambovombensis (I)

Amovombe-wolfsmelk

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Cap Sainte Marie-wolfsmelk

Euphorbia cremersii (I) (Met inbegrip van de vorm viridifolia en de var. rakotozafyi)

Cremers’ wolfsmelk

Euphorbia cylindrifolia (I) (Met inbegrip van de ssp. tuberifera)

Rondbladige wolfsmelk

Euphorbia decaryi (I) (Met inbegrip van de vars. ampanihyensis, robinsonii en sprirosticha)

Decary’s wolfsmelk

Euphorbia francoisii (I)

François’ wolfsmelk

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Gomera-wolfsmelk

Euphorbia moratii (I) (Met inbegrip van de vars. antsingiensis, bemarahensis en multiflora)

Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Daphne-vlaswolfsmelk

Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE

Fouquieriafamilie

Fouquieria columnaris (II) #4

Flesboom, boojumboom of grote waskaars

Fouquieria fasciculata (I)

Ocotillo

Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE

Gnetumfamilie

Gnetum montanum (III Nepal) #1

Melindjo, gam nui of sot nui

JUGLANDACEAE

Okkernootfamilie

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

Caribische walnoot

LAURACEAE

Laurierfamilie

Aniba rosaeodora (II) (ook A. duckei genoemd) #12

Braziliaans rozenhout

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

Vlinderbloemigen

Caesalpinia echinata (II) #10

Brazielhout of pernambuk

Dalbergia nigra (I)

Palissander

Dalbergia retusa (III populatie in Guatemala) #5

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (III populatie in Guatemala) #5

Honduras-palissander

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Amandelboom

Pericopsis elata (II) #5

Afrormosia

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Christobal of ñambar

Pterocarpus santalinus (II) #7

Rood sandelhout

LILIACEAE

Leliefamilie

Aloe spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Aloe vera, ook genoemd Aloe barbadensis, die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #4

Aloë’s

Aloe albida (I)

Witte aloë

Aloe albiflora (I)

Witbloemaloë

Aloe alfredii (I)

Alfredi’s aloë

Aloe bakeri (I)

Kaapse aloë

Aloe bellatula (I)

Prachtaloë

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (Met inbegrip van de vars. paucituberculata, rugosquamosa en schistophila)

Korte aloë

Aloe delphinensis (I)

Dolfijnaloë

Aloe descoingsii (I)

Dwergaloë

Aloe fragilis (I)

Fragiele aloë

Aloe haworthioides (I) (Met inbegrip van de var. aurantiaca)

Schijnspinaloë of kanten aloë

Aloe helenae (I)

Helena’s aloë

Aloe laeta (I) (Met inbegrip van de var. maniaensis)

Bonte aloë

Aloe parallelifolia (I)

Evenwijdigbladige aloë

Aloe parvula (I)

Kleinste aloë

Aloe pillansii (I)

Pijlkokerboom of Richtervelds aloë

Aloe polyphylla (I)

Spiraalaloë

Aloe rauhii (I)

Rauhs aloë

Aloe suzannae (I)

Suzannes aloë

Aloe versicolor (I)

Wisselkleurige aloë

Aloe vossii (I)

Voss’ aloë

MAGNOLIACEAE

Tulpenboomfamilie

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Safan

MELIACEAE

Mahoniefamilie

Cedrela odorata (III Populatie in Colombia, populatie in Guatemala, populatie in Peru) #5

Spaanse ceder

Swietenia humilis (II) #4

Mexicaanse mahonieboom

Swietenia macrophylla (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6

Braziliaanse mahonieboom

Swietenia mahagoni (II) #5

Cubaanse mahonieboom

NEPENTHACEAE

Bekerplantenfamilie

Nepenthes spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4

Bekerplanten

Nepenthes khasiana (I)

Indiase bekerplant

Nepenthes rajah (I)

Reuzenbekerplant

ORCHIDACEAE

Orchideeënfamilie

ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)(9) #4

Orchideeën

Voor alle volgende soorten van bijlage A zijn op in vitro zaailing- of weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd, de bepalingen van deze verordening niet van toepassing, maar uitsluitend indien de specimens voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie.

Aerangis ellisii (I)

Madagaskar-orchidee

Cephalanthera cucullata (II)

Kretenzisch nieskruid

Cypripedium calceolus (II)

Vrouwenschoentje

Dendrobium cruentum (I)

Bloedrode orchidee

Goodyera macrophylla (II)

Madeira-netbladorchidee

Laelia jongheana (I)

Jonghes lelie

Laelia lobata (I)

Gaffellelie

Liparis loeselii (II)

Groenknolorchis

Ophrys argolica (II)

Geoogde bijenorchis

Ophrys lunulata (II)

Halvemaanorchidee

Orchis scopulorum (II)

Madeira-orchis

Paphiopedilum spp. (I)

Venusschoentjes

Peristeria elata (I)

Heiligegeestorchidee

Phragmipedium spp. (I)

Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën

Renanthera imschootiana (I)

Rode Vanda-orchidee

Spiranthes aestivalis (II)

Zomerschroeforchis

OROBANCHACEAE

Bremraapfamilie

Cistanche deserticola (II) #4

Woestijnbremraap

PALMAE

(ARECACEAE)

Palmenfamilie

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Vlinderpalm

Lemurophoenix halleuxii (II)

Rode makipalm

Marojejya darianii (II)

Grootbladpalm

Neodypsis decaryi (II) #4

Driehoekspalm

Ravenea louvelii(II)

Madagaskar-palm

Ravenea rivularis (II)

Majesteitpalm

Satranala decussilvae (II)

Satranabepalm

Voanioala gerardii (II)

Boskokosnoot

PAPAVERACEAE

Papaverfamilie

Meconopsis regia (III Nepal) #1

Himalayan poppy

PASSIFLORACEAE

Passiebloemfamilie

Adenia olaboensis (II)

Vahisasety

PINACEAE

Dennenfamilie

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

Geelhoutden

Podocarpus parlatorei (I)

Parlatore’s podocarpus

PORTULACACEAE

Posteleinfamilie

Anacampseros spp. (II) #4

Postelein

Avonia spp. #4

Marentakcactus

Lewisia serrata (II) #4

Maguires bitterwortel

PRIMULACEAE

Sleutelbloemfamilie

Cyclamen spp. (II)(10) #4

Cyclamens

RANUNCULACEAE

Ranonkelfamilie

Adonis vernalis (II) #2

Voorjaarsadonis

Hydrastis canadensis (II) #8

Goudzegel

ROSACEAE

Rozenfamilie

Prunus africana (II) #4

Afrikaanse kers of roodstinkhout

RUBIACEAE

Walstrofamilie

Balmea stormiae (I)

Ayugue

SARRACENIACEAE

Trompetbekerplantenfamilie

Sarracenia spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4

Trompetbekerplanten

Sarracenia oreophila (I)

Groene trompetbekerplant

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Alabama-trompetbekerplant

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

Zoete bergtrompetbekerplant

SCROPHULARIACEAE

Helmkruidfamilie

Picrorhiza kurrooa (II) (met uitsluiting van Picrorhiza scrophulariiflora) #2

Katki

STANGERIACEAE

Stangeriafamilie

Bowenia spp. (II) #4

Bowenia’s

Stangeria eriopus (I)

Hottentottenhoofd

TAXACEAE

Taxusfamilie

Taxus chinensis en infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2

Chinese taxus

Taxus cuspidata en infraspecifieke taxa van deze soort (II)(11) #2

Japanse taxus

Taxus fuana en infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2

Tibetaanse taxus

Taxus sumatrana en infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2

Sumatraanse taxus

Taxus wallichiana (II) #2

Himalaya-taxus

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

Peperboompjesfamilie

Aquilaria spp. (II) #4

Agarhout

Gonystylus spp. (II) #4

Ramin

Gyrinops spp. (II) #4

Agarhout

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

Tetracentronfamilie

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

Spoorblad

VALERIANACEAE

Valeriaanfamilie

Nardostachys grandiflora #2

Indische nard

WELWITSCHIACEAE

Welwitschiafamilie

Welwitschia mirabilis (II) #4

Welwitschia

ZAMIACEAE

Zamiafamilie

ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4

Zamiafamilie

Ceratozamia spp. (I)

Hoornkegelpalmen

Chigua spp. (I)

Chigua’s

Encephalartos spp. (I)

Broodbomen

Microcycas calocoma (I)

Kurkpalm

ZINGIBERACEAE

Gemberfamilie

Hedychium philippinense (II) #4

Filipijnse guirlande of gemberlelie

ZYGOPHYLLACEAE

Pokhoutfamilie

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Gayak

Guaiacum spp. (II) #2

Pokhout

Bijlage D

Gewone naam

FAUNA

FLORA

AGAVACEAE

Agavefamilie

Calibanus hookeri

Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate

Dasylirion longissimum

Berengras

ARACEAE

Aronskelkfamilie

Arisaema dracontium

Groenedraakaronskelk

Arisaema erubescens

Lichtrode aronskelk

Arisaema galeatum

Gehelmde aronskelk

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Japanse cobralelie

Arisaema thunbergii var. urashima

Urashima-aronskelk

Arisaema tortuosum

Zweepkoordcobralelie

Biarum davisii ssp. marmarisense

Davis’ marmeraronskelk

Biarum ditschianum

Arfakaronskelk

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Asterfamilie (composieten)

Arnica montana §3

Valkruid

Othonna cacalioides

Cacaliamadeliefje

Othonna clavifolia

Sleutelbladmadeliefje

Othonna hallii

Van Halls madeliefje

Othonna herrei

Herres madeliefje

Othonna lepidocaulis

Schubsteelmadeliefje

Othonna retrorsa

Treurmadeliefje

ERICACEAE

Heidefamilie

Arctostaphylos uva-ursi §3

Berendruif

GENTIANACEAE

Gentiaanfamilie

Gentiana lutea §3

Gele gentiaan

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Vlinderbloemigen

Dalbergia granadillo §4

Cocobolo

Dalbergia retusa (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4

Honduras-palissander

LILIACEAE

Leliefamilie

Trillium pusillum

Dwergdrieblad

Trillium rugelii

Stinkend drieblad

Trillium sessile

Aronskelkboslelie of paddenschaduw

LYCOPODIACEAE

Wolfsklauwfamilie

Lycopodium clavatum §3

Grote wolfsklauw

MELIACEAE

Mahoniefamilie

Cedrela fissilis §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) §4

Cedrela montana §4

Bergceder

Cedrela oaxacensis §4

Oaxa-ceder

Cedrela odorata (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4

Spaanse ceder

Cedrela salvadorensis §4

Salvador-ceder

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

Watergentiaanfamilie

Menyanthes trifoliata §3

Waterdrieblad

PARMELIACEAE

Parmeliakorstmossen

Cetraria islandica §3

IJslands mos

PASSIFLORACEAE

Passiebloemfamilie

Adenia glauca

Blauwgele woestijnroos

Adenia pechuelli

Olifantsvoet

PEDALIACEAE

Sesamfamilie

Harpagophytum spp. §3

Duivelsklauw

PORTULACACEAE

Posteleinfamilie

Ceraria carrissoana

Angolese postelein

Ceraria fruticulosa

Heesterpostelein

SELAGINELLACEAE

Selaginellafamilie

Selaginella lepidophylla

Roos van Jericho”

„BIJLAGE