Home

Verordening (EU) nr. 1084/2010 van de Commissie van 25 november 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 612/2009 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, met betrekking tot equivalentie in het kader van de regeling actieve veredeling

Verordening (EU) nr. 1084/2010 van de Commissie van 25 november 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 612/2009 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, met betrekking tot equivalentie in het kader van de regeling actieve veredeling

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”)(1), en met name de artikelen 167 en 170, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 12, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 612/2009(2) moeten uitvoerrestituties worden toegekend voor zover het bestanddeel, respectievelijk bestanddelen waarvoor de restitutie wordt gevraagd oorspronkelijk van communautaire (thans uniale) oorsprong was, respectievelijk waren en/of zich in het vrije verkeer bevond, respectievelijk bevonden, zoals bepaald in lid 1 van dat artikel, en zich uitsluitend als gevolg van verwerking ervan in andere producten niet meer in het vrij verkeer bevindt, respectievelijk bevinden. Die bepaling geldt wanneer producten die van communautaire oorsprong zijn en/of zich in het vrije verkeer bevinden, worden verwerkt in het kader van de regeling actieve veredeling als vastgesteld in de artikelen 114 tot en met 129 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(3).

  2. Volgens artikel 84, lid 1, onder b), en artikel 89 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 is actieve veredeling een economische douaneregeling en een schorsingsregeling die wordt beëindigd wanneer de onder deze regeling geplaatste goederen of, in voorkomend geval, de onder deze regeling verkregen veredelings- of behandelde producten, een nieuwe toegestane douanebestemming krijgen.

  3. In artikel 115, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2913/92 is bepaald dat de douaneautoriteiten moeten toestaan dat veredelingsproducten uit equivalente goederen worden verkregen en dat de uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten uit de Gemeenschap worden uitgevoerd alvorens de invoer van invoergoederen is geschied. Overeenkomstig artikel 114, lid 2, onder e), van die verordening wordt onder „equivalente goederen” verstaan: communautaire goederen die in plaats van de invoergoederen worden gebruikt voor de vervaardiging van veredelingsproducten. Overeenkomstig artikel 545, leden 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(4) worden equivalente goederen en daaruit vervaardigde veredelingsproducten niet-communautaire goederen en de invoergoederen communautaire goederen zodra de aangifte tot aanzuivering is aanvaard, of, wanneer de invoergoederen voor de aanzuivering van de regeling op de markt zijn gebracht, verandert de douanestatus ervan op het tijdstip dat zij op de markt worden gebracht. Bij voorafgaande uitvoer worden de veredelingsproducten bij aanvaarding van de aangifte ten uitvoer niet-communautaire goederen, mits de in te voeren goederen onder de regeling worden geplaatst; invoergoederen worden communautaire goederen wanneer zij onder de regeling worden geplaatst.

  4. Aangezien in het kader van de regels over het gebruik van equivalente goederen de douanestatus van invoergoederen verandert en ze een communautair karakter krijgen, en de regeling actieve veredeling daardoor is of zal worden beëindigd, zijn de invoergoederen niet onderworpen aan rechten bij invoer. Bijgevolg wordt in die situatie het prijsniveau in de Unie van de equivalente uitgevoerde goederen van communautaire oorsprong gecompenseerd door het prijsniveau van de invoergoederen op de wereldmarkt, en er is dus geen rechtvaardiging om voor deze equivalente uitgevoerde producten het verschil tussen de wereldmarktprijs en de prijs in de Unie te overbruggen door een restitutie bij uitvoer als vastgesteld in artikel 162 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

  5. Duidelijkheidshalve en ter wille van de rechtszekerheid is het passend om in Verordening (EG) nr. 612/2009 de toekenning van uitvoerrestituties expliciet uit te sluiten wanneer producten worden uitgevoerd in het kader van regels over het gebruik van equivalente goederen.

  6. Verordening (EG) nr. 612/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 612/2009 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Restituties worden niet toegekend voor producten die worden gebruikt als equivalente goederen in de zin van artikel 114, lid 2, onder e), van Verordening (EEG) nr. 2913/92.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso