Home

Verordening (EU) nr. 1120/2010 van de Commissie van 2 december 2010 tot verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Lallemand SAS) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 1120/2010 van de Commissie van 2 december 2010 tot verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Lallemand SAS) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

 2. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten zijn bij die aanvraag verstrekt.

 3. De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”.

 4. Voor het gebruik van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 van de Commissie(2) en voor mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 2036/2005 van de Commissie(3), en voor zalmachtigen en garnalen bij Verordening (EG) nr. 911/2009 van de Commissie(4) voor tien jaar.

 5. Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor het preparaat voor gespeende biggen. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 23 juni 2010(5) geconcludeerd dat Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden, geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat het gebruik daarvan de groeiprestaties of het voederrendement bij de doelsoorten aanzienlijk kan verbeteren. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

 6. Uit de beoordeling van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

 7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 december 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere vermeldingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 • Samenstelling toevoegingsmiddel

  Bereiding van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M met ten minste 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

 • Karakterisering van de werkzame stof

  Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 • Analysemethoden(1)

  • Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786:2009)

  • Identificatie: pulsed-field gel elektroforese (PFGE)

Biggen (gespeend)

1 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Voor biggen (gespeend) tot 35 kg.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

23 december 2020