Home

Besluit van de Commissie van 25 januari 2011 overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad over een verbodsmaatregel van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot beschermende kleding voor schermers (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 268) (Voor de EER relevante tekst) (2011/49/EU)

Besluit van de Commissie van 25 januari 2011 overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad over een verbodsmaatregel van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot beschermende kleding voor schermers (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 268) (Voor de EER relevante tekst) (2011/49/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen(1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen bepaalt dat, wanneer een lidstaat vaststelt dat beschermingsmiddelen die van de CE-markering zijn voorzien en overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt, voor de veiligheid van personen, huisdieren of goederen een gevaar kunnen opleveren, die lidstaat alle passende maatregelen treft om deze beschermingsmiddelen uit de markt te nemen, dan wel het in de handel brengen of het vrije verkeer ervan te verbieden.

 2. Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de richtlijn spreekt de Commissie zich na overleg met de betrokken partijen uit over de vraag of een dergelijke maatregel gerechtvaardigd is. Indien zij tot de bevinding komt dat de maatregel gerechtvaardigd is, stelt zij de lidstaten daarvan in kennis zodat deze, overeenkomstig hun verplichtingen krachtens artikel 2, lid 1, alle nodige maatregelen met betrekking tot de beschermingsmiddelen in kwestie kunnen nemen.

 3. Op 25 augustus 2008 hebben de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van een verbodsmaatregel betreffende het in de handel brengen van beschermende kleding voor schermers van het type Jiang 350N Stretch jasje en broek, geproduceerd door Wuxi Husheng Sports Goods Plant, Donghu Industrial District, Donghutang, WuXi 214196, China en ingevoerd door Liam Patterson Associates LLP t/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Verenigd Koninkrijk.

 4. Overeenkomstig de bij de Commissie ingediende documenten werd in oktober 2005 voor deze beschermende kleding voor schermers een „certificaat van overeenstemming” afgegeven, namelijk certificaat nr. C0508M29HS11 van de Ente Certificazione Macchine (aangemelde instantie nr. 1282).

 5. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben ter motivering van hun besluit aangegeven dat de producten in kwestie niet aan de in artikel 3 van Richtlijn 89/686/EEG bedoelde fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voldoen als gevolg van de onjuiste toepassing van de in artikel 5 van die richtlijn bedoelde normen. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben er met name op gewezen dat de beschermende kleding voor schermers niet het niveau van de penetratieresistentie had, dat wordt voorgeschreven door norm EN 13567:2002 — Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, genitale en gezichtbeschermers voor schermers — Eisen en beproevingsmethoden. Het besluit van het Verenigd Koninkrijk werd gestaafd door een testverslag.

 6. Op 17 juli 2009 heeft de Commissie een brief aan de importeur geschreven waarin deze werd verzocht zijn opmerkingen over de door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk genomen maatregel mee te delen. Tot dusver is geen antwoord op deze brief ontvangen.

 7. Op 17 juli 2009 heeft de Commissie ook een brief geschreven aan de Ente Certificazione Macchine waarin deze instantie werd verzocht haar opmerkingen over de door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk genomen maatregel mee te delen en met name aan te geven of zij het certificaat nr. C0508M29HS11 voor de producten in kwestie had afgegeven. Tot dusver is geen antwoord op deze brief ontvangen.

 8. De Commissie wijst erop dat beschermende kleding voor schermers moet voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van punt 3.1.1 van bijlage II bij Richtlijn 89/686/EEG betreffende de bescherming tegen doorborende voorwerpen. Deze eis wordt gesteund door de specificaties van de punten 4.6, 4.7 en 4.8 van de desbetreffende geharmoniseerde norm EN 13567 en door de specificaties voor doorboringstests, vastgesteld in punt 5.10 van de norm.

  De Commissie herinnert er ook aan dat beschermende kleding voor schermers onderworpen is aan de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, vastgesteld in artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG (EG-typeonderzoek door een aangemelde instantie). De Commissie wijst er ook op dat de Ente Certificazione Macchine een aangemelde instantie (identificatienummer 1282) voor Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake machines(2) en niet voor de richtlijn inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is. Bijgevolg heeft die instantie niet het recht om de EG-typeonderzoekprocedure voor persoonlijke beschermingsmiddelen uit te voeren. De verwijzing door de Ente Certificazione Macchine naar het door de Commissie toegekende identificatienummer op een „certificaat van overeenstemming” voor persoonlijke beschermingsmiddelen is daarom misleidend.

 9. Op 8 april 2010 heeft de Commissie contact opgenomen met de Italiaanse autoriteiten om na te gaan of de Ente Certificazione Macchine het certificaat in kwestie had afgegeven en heeft zij de Italiaanse autoriteiten verzocht de nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan het misbruik van het door de Commissie aan de Ente Certificazione Macchine toegekende identificatienummer.

 10. In hun antwoord van 23 juni 2010 hebben de Italiaanse autoriteiten bevestigd dat de Ente Certificazione Macchine zijn identificatienummer had misbruikt en hebben zij de Commissie meegedeeld dat de instantie verzocht is te stoppen met de afgifte van dergelijke certificaten en de autoriteit in kennis te stellen van soortgelijke afgegeven certificaten.

 11. Gezien de beschikbare documenten en de opmerkingen van de betrokken partijen is de Commissie van oordeel dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben aangetoond dat de beschermende kleding voor schermers van het type Jiang 350N Stretch jasje en broek niet voldoet aan de toepasselijke fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 89/686/EEG en dat deze niet-overeenstemming een ernstig risco voor de gebruikers vormt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verbodsmaatregel die door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk is genomen met betrekking tot de beschermende kleding voor schermers, type Jiang 350N Stretch jasje en broek, vervaardigd door Wuxi Husheng Sports Goods Plant, is gerechtvaardigd.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2011.

Voor de Commissie

Antonio Tajani

Vicevoorzitter