Home

Besluit van de Raad van 9 maart 2011 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie (2011/218/EU)

Besluit van de Raad van 9 maart 2011 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie (2011/218/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft namens de Unie met de regering van de Faeröer onderhandeld over een overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie (hierna „de overeenkomst” genoemd).

  2. De overeenkomst is door de vertegenwoordigers van de partijen op 3 juni 2010 te Brussel ondertekend en is met ingang van 1 januari 2010 voorlopig van toepassing verklaard in afwachting van de sluiting ervan op een latere datum.

  3. De overeenkomst moet namens de Unie worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie wordt namens de Unie goedgekeurd(1).

Artikel 2

De Commissie stelt het standpunt door de Unie in te nemen in het Gemengd Comité ingesteld bij artikel 4, lid 1, van de overeenkomst vast.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 5, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.