Home

Besluit van de Commissie van 5 april 2011 waarbij aan bepaalde lidstaten afwijkingen worden toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden verstrekt, voor wat betreft statistieken over doodsoorzaken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2057) (Alleen de teksten in de Bulgaarse, de Duitse, de Finse, de Franse, de Nederlandse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2011/222/EU)

Besluit van de Commissie van 5 april 2011 waarbij aan bepaalde lidstaten afwijkingen worden toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden verstrekt, voor wat betreft statistieken over doodsoorzaken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2057) (Alleen de teksten in de Bulgaarse, de Duitse, de Finse, de Franse, de Nederlandse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2011/222/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk(1), en met name op artikel 9, lid 2,

Gezien de verzoeken die zijn ingediend door de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 1338/2008 heeft overeenkomstig artikel 2 van die verordening betrekking op de productie van statistieken over doodsoorzaken zoals gedefinieerd in bijlage III.

  2. In artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1338/2008 is bepaald dat zo nodig voor lidstaten afwijkingsregelingen en overgangsperioden kunnen worden vastgesteld, die beide op objectieve overwegingen gebaseerd dienen te zijn.

  3. Uit de aan de Commissie verstrekte informatie blijkt dat Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Finland om een afwijking verzoeken omdat er ingrijpende wijzigingen in de nationale statistische stelsels moeten worden aangebracht om volledig aan Verordening (EG) nr. 1338/2008 te voldoen.

  4. Daarom moeten de gevraagde afwijkingen worden toegestaan aan deze lidstaten.

  5. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de genoemde lidstaten worden de in de bijlage beschreven afwijkingen toegestaan.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 5 april 2011.

Voor de Commissie

Olli Rehn

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1338/2008, zoals uitgevoerd door de Commissie, met betrekking tot statistieken over doodsoorzaken

Lidstaat

Variabele

Afwijking loopt af op

Bulgarije

Onderliggende doodsoorzaak volgens de ICD (4 karakters/cijfers)

31 december 2012

Tsjechië

Land waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan

31 december 2011

Duitsland

Land waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan

31 december 2013

Frankrijk

Jaar van overlijden (datum van de gebeurtenis), voor doodgeboorten

31 december 2012

Nederland

Land waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan

31 december 2012

Woonland, voor niet-ingezetenen die in Nederland overlijden

31 december 2012

Finland

Regio waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan (NUTS 2)

31 december 2013

Woonland/Land waar de moeder woonachtig is

31 december 2013