Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 mei 2011 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning dat bepaalde gebieden in Italië officieel vrij zijn van brucellose (B. melitensis) en tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde gebieden in Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk officieel vrij zijn van rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 3066) (Voor de EER relevante tekst) (2011/277/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 mei 2011 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning dat bepaalde gebieden in Italië officieel vrij zijn van brucellose (B. melitensis) en tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde gebieden in Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk officieel vrij zijn van rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 3066) (Voor de EER relevante tekst) (2011/277/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens(1), en met name bijlage A, deel I, punt 4, bijlage A, deel II, punt 7, en bijlage D, hoofdstuk I, deel E,

Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(2), en met name bijlage A, hoofdstuk 1, deel II,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 91/68/EEG stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het handelsverkeer van schapen en geiten binnen de Unie. Bij die richtlijn wordt bepaald onder welke voorwaarden de lidstaten of gebieden daarvan als officieel brucellosevrij kunnen worden erkend.

 2. In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (B. melitensis)(3) zijn de gebieden in de lidstaten vermeld die overeenkomstig Richtlijn 91/68/EEG officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn verklaard.

 3. Italië heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de regio’s Emilia-Romagna en Valle d’Aosta aan de voorwaarden van Richtlijn 91/68/EEG voldoen, zodat die gebieden in Italië als officieel brucellosevrij (B. melitensis) kunnen worden erkend.

 4. Op grond van de evaluatie van de door Italië ingediende bewijsstukken moeten de regio’s Emilia-Romagna en Valle d’Aosta als officieel vrij van die ziekte worden erkend. De gegevens betreffende Italië in bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 5. Richtlijn 64/432/EEG is van toepassing op het handelsverkeer in runderen en varkens binnen de Unie. Bij die richtlijn wordt bepaald onder welke voorwaarden een lidstaat of gebied van een lidstaat officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose kan worden verklaard ten aanzien van de rundveebeslagen.

 6. Ook al maakt het eiland Man, als een van de Britse Kroon afhankelijk gebied met intern zelfbestuur, geen deel uit van de Unie, het onderhoudt er wel bijzondere, beperkte betrekkingen mee. Als gevolg hiervan bepaalt Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad van 12 maart 1973 betreffende de communautaire regeling voor de Kanaaleilanden en het eiland Man inzake het handelsverkeer in landbouwproducten(4) dat voor de toepassing van de regels inzake onder meer veterinaire wetgeving het Verenigd Koninkrijk en het eiland Man als één lidstaat moeten worden beschouwd.

 7. De bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen(5) bevatten lijsten van de lidstaten die officieel vrij van tuberculose respectievelijk officieel vrij van brucellose zijn verklaard.

 8. Italië heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de provincies Rieti en Viterbo in de regio Lazio wordt voldaan aan de in Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van de officieel tuberculosevrije status.

 9. Op grond van de evaluatie van de door Italië ingediende bewijsstukken moeten de provincies Rieti en Viterbo in de regio Lazio tot officieel tuberculosevrije gebieden van Italië worden verklaard.

 10. Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben bij de Commissie ook bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de provincies Frosinone, Latina en Viterbo in de regio Lazio in Italië en het eiland Man in het Verenigd Koninkrijk wordt voldaan aan de in Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van de officieel brucellosevrije status.

 11. Op grond van de evaluatie van de door Italië en het Verenigd Koninkrijk ingediende bewijsstukken moeten de provincies Frosinone, Latina en Viterbo in de regio Lazio en het eiland Man in het Verenigd Koninkrijk tot officieel brucellosevrije gebieden van respectievelijk Italië en het Verenigd Koninkrijk worden verklaard.

 12. Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk hebben elk bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de provincie Viterbo in de regio Lazio in Italië, vierenveertig bestuurlijke regio’s (powiaty) binnen de hogere bestuurlijke eenheden (województwa) Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie en Wielkopolskie in Polen en het eiland Man in het Verenigd Koninkrijk aan de relevante voorwaarden van Richtlijn 64/432/EEG voldoen, zodat die gebieden in Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk als officieel vrij van enzoötische boviene leukose kunnen worden beschouwd.

 13. Op grond van de evaluatie van de door Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk ingediende bewijsstukken moeten de desbetreffende gebieden als officieel van enzoötische boviene leukose vrije gebieden van respectievelijk Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk worden erkend.

 14. De bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 15. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlagen bij Beschikking 2003/467/EG, worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2011.

Voor de Commissie

John Dalli

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II