Home

Besluit van de Raad van 18 juli 2011 tot wijziging van de passende maatregelen die zijn ingesteld bij Besluit 2009/618/EG houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Guinee krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou en tot intrekking van dat besluit (2011/465/EU)

Besluit van de Raad van 18 juli 2011 tot wijziging van de passende maatregelen die zijn ingesteld bij Besluit 2009/618/EG houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Guinee krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou en tot intrekking van dat besluit (2011/465/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000(1) en herzien te Ouagadougou, Burkina Faso, op 22 juni 2010(2) („de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst”), en met name artikel 96,

Gezien het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst(3), en met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

In overleg met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Republiek Guinee heeft vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de verbintenissen die zijn beschreven in de brief in de bijlage bij Besluit 2009/618/EG van de Raad van 27 juli 2009 houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Guinee krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou(4), waaraan moet worden voldaan voordat de maatregelen worden opgeheven.

  2. De Republiek Guinee heeft vooruitgang geboekt in het overgangsproces naar het herstel van de constitutionele orde en de instelling van een democratisch gekozen bewind, met name door de inauguratie van een president na vrije en transparante presidentsverkiezingen en de benoeming van een burgerregering.

  3. Met het houden van presidentsverkiezingen en de inauguratie van de nieuwe president is de laatste verbintenis in de bijlage aan de aan Besluit 2009/618/EG gehechte brief gedeeltelijk verwezenlijkt.

  4. De vierde en laatste verbintenis, die het einde van de overgangsperiode markeert, zal niet zijn verwezenlijkt op 27 juli 2011, de datum waarop Besluit 2009/618/EG verstrijkt.

  5. Daarom dienen, in het licht van de vooruitgang die waargenomen wordt in de terugkeer naar de constitutionele orde, de passende maatregelen te worden aangepast aan de geboekte vooruitgang, en dient Besluit 2009/618/EG ingetrokken te worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De passende maatregelen krachtens artikel 96, lid 2, onder c), van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst worden nauwkeuriger omschreven in de brief in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Besluit 2009/618/EG wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Dit besluit verstrijkt op 19 juli 2012.

Het wordt na een indicatieve periode van zes maanden eventueel herzien op basis van de conclusies van een missie van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2011.

Voor de Raad

De Voorzitster

C. Ashton

BIJLAGE

ONTWERPBRIEF

BIJLAGE