Home

Besluit van de Raad van 20 oktober 2011 inzake de sluiting van het memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (2011/710/EU)

Besluit van de Raad van 20 oktober 2011 inzake de sluiting van het memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (2011/710/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), artikel 218, lid 7, en artikel 218, lid 8, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft namens de Unie met de Verenigde Staten van Amerika onderhandeld over het memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (hierna „het memorandum”).

  2. Het memorandum is ondertekend op 3 maart 2011.

  3. Het memorandum dient door de Unie te worden goedgekeurd.

  4. Het is noodzakelijk procedures vast te stellen voor de deelname van de Unie aan het gemengd comité dat bij het memorandum is ingesteld en voor geschillenbeslechting,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (hierna „het memorandum”) wordt namens de Unie goedgekeurd(1).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de in artikel XII, onder, van het memorandum bedoelde kennisgeving te verrichten(2).

Artikel 3

De Unie wordt in het bij artikel III van het memorandum ingesteld Gemengd Comité vertegenwoordigd door de Commissie, bijgestaan door vertegenwoordigers van de lidstaten.

Artikel 4

1.

Na overleg met het door de Raad aangestelde bijzonder comité bepaalt de Commissie het standpunt dat door de Unie in het gemengd comité in te nemen standpunt, met name met betrekking tot de vaststelling van:

  • aanvullende bijlagen bij het memorandum en bijbehorende aanhangsels bedoeld in artikel III, onder E, punt 2, van het memorandum;

  • wijzigingen in de bijlagen bij het memorandum en de bijbehorende aanhangsels als bedoeld in artikel III, onder E, punt 3, van het memorandum.

2.

De Commissie bepaalt het door de Unie in het Gemengd Comité in te nemen standpunt met betrekking tot de opstelling en vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité als voorzien in artikel III, onder C, van het memorandum.

3.

De Commissie kan alle passende maatregelen nemen in het kader van artikel II, onder B, en de artikelen IV, V, VII en VIII van het memorandum.

4.

De Commissie vertegenwoordigt de Unie in het overleg in het kader van artikel XI van het memorandum.

Artikel 5

Artikel 6