Home

Besluit 2011/781/GBVB van de Raad van 1 december 2011 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

Besluit 2011/781/GBVB van de Raad van 1 december 2011 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 8 december 2009 Besluit 2009/906/GBVB(1) inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH) vastgesteld. Dit besluit verstrijkt op 31 december 2011.

 2. De EUPM moet worden voortgezet tot en met 30 juni 2012.

 3. De commando- en controlestructuur van de EUPM dient de contractuele aansprakelijkheden van het hoofd van de missie ten aanzien van de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de EUPM onverlet te laten.

 4. Voor de EUPM moet de wachtdienst in werking worden gesteld.

 5. De EUPM heeft mogelijk plaats in een verslechterende situatie die de voltooiing van haar externe optreden, uiteengezet in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), kan schaden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Missie

1.

De politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina, ingesteld bij Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB(2), wordt voortgezet van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012.

2.

De EUPM treedt op in overeenstemming met de missieverklaring vervat in artikel 2 en verricht de kerntaken die omschreven zijn in artikel 3.

Artikel 2 Missieverklaring

Als onderdeel van de meer algemene rechtsstatelijke aanpak in Bosnië en Herzegovina en de regio, steunt de EUPM de betrokken rechtshandhavingsinstanties van BiH bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en corruptie, door de interactie tussen de politie en het OM te versterken en regionale en internationale samenwerking te bevorderen.

De EUPM zal operationeel advies verstrekken aan de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) om hem in zijn taak te steunen. Door haar werk en haar netwerk in het land draagt de EUPM bij tot het algemene streven om de Unie volledig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in BiH.

Met het oog op de beëindiging van de missie, bereidt de EUPM de overdracht van de resterende kerntaken aan het Bureau van de SVEU voor.

De EUPM steunt de tijdelijke regeling voor de opslagvoorzieningen voor missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GBVB), in afwachting van een definitieve regeling inzake opslagvoorzieningen.

Artikel 3 Kerntaakstelling

Voor het verwezenlijken van haar missie heeft de EUPM de volgende kerntaken:

 1. strategisch advies verlenen aan de rechtshandhavingsinstanties en politieke autoriteiten in BiH bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en corruptie;

 2. bevorderen en vergemakkelijken van verticale en horizontale coördinatie- en samenwerkingsmechanismen tussen de betrokken rechtshandhavingsinstanties, met bijzondere nadruk op federale instanties;

 3. zorgen voor een succesvolle overdracht tussen de EUPM en het Bureau van de SVEU;

 4. de inspanningen van de Unie en de lidstaten op rechtsstatelijk gebied helpen coördineren.

Artikel 4 Structuur van de missie

1.

De structuur van de EUPM bestaat uit de volgende elementen:

 1. een hoofdkwartier in Sarajevo, bestaande uit het hoofd van de missie en personeel als omschreven in het operatieplan (OPLAN);

 2. vier bijkantoren, in Sarajevo, Banja Luka, Mostar en Tuzla.

2.

Het bovenstaande zal nader worden uitgewerkt in het OPLAN.

Artikel 5 Civiele operationele commandant

Artikel 6 Hoofd van de missie

Artikel 7 Personeel van de EUPM

Artikel 8 Status van het personeel van de missie en van de EUPM

Artikel 9 Commandostructuur

Artikel 10 Politieke controle en strategische leiding

Artikel 11 Deelneming van derde staten

Artikel 12 Financiële regelingen

Artikel 13 Beveiliging

Artikel 14 Coördinatie

Artikel 15 Vrijgave van gerubriceerde gegevens

Artikel 16 Wachtdienst

Artikel 17 Inwerkingtreding