Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 85/2011 van de Raad van 31 januari 2011 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 85/2011 van de Raad van 31 januari 2011 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust(1), en met name artikel 11 bis, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 12 april 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 560/2005 aangenomen.

  2. Rekening gehouden met de ernst van de situatie in Ivoorkust, moeten bijkomende personen en entiteiten worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bis van Verordening (EG) nr. 560/2005,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij onderhavige verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 560/2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. Ashton

BIJLAGE

PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

Gouverneur van de CBWAS (Centrale bank van de West-Afrikaanse staten): hoogwaardigheidsbekleder die weigert het gezag van de democratisch gekozen president te aanvaarden; draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

2.

Denis N'Gbé

Geboren op 6 september 1956 te Danane;

paspoort met nummer: PS-AE/094GD07 (geldig tot 26 juli 2012)

Nationale directeur voor Ivoorkunst van de CBWAS (Centrale bank van de West-Afrikaandse staten): hoogwaardigheidsbekleder die weigert het gezag van de democratisch gekozen president te aanvaarden; draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent

3.

Ibrahim Ezzedine

Geboren op 5 februari 1968 te Bariche (Libanon);

paspoort met nummer: 08AB14590 (geldig tot 4 oktober 2014)

Ondernemer, lid van de Sociaal-Economische Raad; draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

4.

Roland Dagher

Geboren op 8 mei 1952 te Bamako (Mali);

paspoorten met de nummers: PD-AE/075FN01 (geldig tot 16 januari 2011) en 08AA15167 (geldig tot 11 december)

Ondernemer, lid van de Sociaal-Economische Raad: draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

5.

Oussou Kouassi

Geboren op 1 januari 1956 te Oumé;

paspoorten met de nummers: PD-AE/016EU09 (geldig tot 31 augustus 2009) en

08AA80739 (geldig tot 12 juli 2014)

Directeur-generaal Economie: hoogwaardigheidsbekleder die weigert het gezag van de democratisch gekozen president te aanvaarden; draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

6.

Ossey Eugène Amonkou

Geboren op 13 juli 1960 te Akoupé;

paspoort met nummer: 04LE10026 (geldig tot 19 juni 2011)

Directeur-generaal van de nationale investeringsbank (Banque Nationale de l'Investissement, BNI): hoogwaardigheidsbekleder die weigert het gezag van de democratisch gekozen president te aanvaarden; draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

B. Entiteiten

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Redenen voor plaatsing op de lijst

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00

Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci

Draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: +225 20 25 39 39

Fax.: +225 20 22 58 18

Draagt bij tot de financiering van de onwettige regering van Laurent Gbagbo