Home

Verordening (EU) nr. 195/2011 van de Commissie van 28 februari 2011 tot annulering van de registratie van een benaming die is geregistreerd in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Gögginger Bier (BGA))

Verordening (EU) nr. 195/2011 van de Commissie van 28 februari 2011 tot annulering van de registratie van een benaming die is geregistreerd in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Gögginger Bier (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 12, lid 2, tweede alinea, en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door Duitsland ingediende aanvraag tot annulering van de registratie van de benaming „Gögginger Bier” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(2).

  2. Aangezien bij de Commissie geen bezwaar is aangetekend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, dient de registratie van die benaming te worden geannuleerd.

  3. In het licht van deze gegevens dient de benaming bijgevolg te worden geschrapt in het „register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De registratie van de in de bijlage opgenomen benaming wordt geannuleerd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 510/2006 bedoelde levensmiddelen:

Gögginger Bier (BGA)