Home

Verordening (EU) nr. 289/2011 van de Commissie van 23 maart 2011 tot rectificatie van de Hongaarse tekst van Verordening (EU) nr. 1272/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie

Verordening (EU) nr. 289/2011 van de Commissie van 23 maart 2011 tot rectificatie van de Hongaarse tekst van Verordening (EU) nr. 1272/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1), en met name artikel 43, onder a), a bis), c), d), f), j), k) en l), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Hongaarse tekst van Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie(2) bevat twee fouten die moeten worden gerectificeerd met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 1272/2009.

  2. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Betreft alleen de Hongaarse taalversie.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso